esg, social, enviormental, govenment, regulation, регулация, есг

ESG (Environmental, Social and Governance)

Отчитане във връзка с устойчивостта

Какво е ESG?

ESG (от английски Environment, Social and Governance) това са екологичните, социалните и управленските показатели, които определят устойчивостта на организацията и потенциала й за постигане на корпоративните цели, не само по отношение на финансовия резултат, но и по отношение на устойчивостта.

Въвеждането на ESG стандартите и на съответната отчетност са уточнени в следните документи:

  • CSRD Директива (ЕС) 2022/2464 - Директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта;
  • Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 - представяне на информацията във връзка с принципа за ненанасяне на значителни вреди, представяне на информация по показатели за устойчивост;
  • Делегиран регламент (ЕС) 2023/2772 - допълнение на Директива 2013/34/ЕС чрез стандарти във връзка с устойчивостта.

esg

Според тях от 2024 г. организациите отговарящи на два от следните критерии: обща сума на баланса: 20 000 000 EUR, нетен оборот: 40 000 000 EUR или среден брой на служителите 250 човека през финансовата година, следва да представят своите политики и/или отчети за екологично, социално и корпоративно управление в стандартизирани, обосновани и потвърдени документи.

Какви действия се очакват от организациите?

  • Да определят приложимите ESG изисквания към своята дейност;
  • Да дефинират своите цели във връзка с устойчивостта и показателите по които ще следят постигането им;
  • Да създадат и разпространят своите политики чрез които ще постигнат тези цели;
  • Да отчитат постигнатото в своя годишен ESG доклад.

 

Ние можем да бъдем вашият ESG партньор!

esg diagnostika

Предварителна ESG Диагностика

Ако не знаете от къде да започнете тази услуга е именно за вас.

Така с минимален разход на време и средства ще получите добро първоначално разбиране какво вече сте и какво още трябва да изпълните, за да сте в съответствие с приложимите ESG изисквания към вашата дейност.

ЕSG GAP Анализ

Това е детайлен анализ, който установява дали и до каква степен дадена организация има и прилага изискуемите ESG политики и събира ли изискуемите данни. Идентифицират се конкретни слаби места (пропуски) които трябва да бъдат отстранени.

esg analysis

esg policy

 

Диагностикa на ESG Политики

има за цел да се извърши анализ на заложените принципи и цели, както и на целостта и пълнотата на ESG Политиките на компанията.

Това е предпоставка за осигуряване на  политики съответстващи на нормативните изисквания, международните норми и стандарти, както и на спецификите на Вашата дейност.

 

Изготвяне или адаптиране на ESG Политики

Осигуряване на съдействие за създаване или адаптиране на Вашите корпоративни политики и цели към приложимите ESG изисквания – нашите специалисти са насреща.

esg-set-up

esg report

Преглед на отчитането във връзка с утойчивосттa (Диагностикa на ESG доклад)

За да сте си гарантирате, че подготвяте вашият доклад в съответствие с изискванията относно устойчивостта, можете да се възползвате от нашите услуги по предварителен преглед.

По този начин преди финалното му публикуване ще можете да сте сигурни, че отговаряте на приложимите изисквания.

Съдействие при Изготвяне или адаптиране на ESG доклад

Ако имате нужда от съдействие за създаването или адаптирането на годишен ESG доклад – нашите специалисти са насреща.

esg-consultant

esg-training

ESG Обучение

Запознайте с приложимите изисквания за отчитане на устойчивостта и повишете компетентността на вашия екип, като изберете предлаганите от нас ESG обучения.

Вижте предстоящите обучения

Други ESG Услуги

Всяка фирма може да има своите специфични потребности. Свържете се с нас и ще намерим най-подходящото решение за Вас.

esg-services

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение