lean, audit, odit, леан, лийн, одит, проверка

LEAN ОДИТ

LEAN одитът се провежда на място във фирмата и включва беседи с отговорни лица, преглед на документи и записи и наблюдения на производствени обекти и процеси.

Има три вида LEAN одити, според предназначението им

Клиентски LEAN одит

Възложител и ползвател на резултатите от такъв одит е фирма, която е клиент на одитираната фирма. Одита го провежда екип на фирмата-клиент, упълномощен подизпълнител или смесен екип на фирмата-клиент и подизпълнителя. Ние имаме опит и като упълномощен подизпълнител, и като участник в смесени екипи.

Подготвителен LEAN одит

Той е полезен за фирми, които или нямат предишен опит в приемането на клиентски LEAN одити, или вече имат такъв опит, но силно желаят да демонстрират по много по-убедителен начин своите LEAN намерения и постижения. Представлява своеобразна „тренировка на сухо“ за предстоящ реален клиентски одит. Подготвителният одит се извършва от изцяло наш или (по-добре ще е) от смесен екип.

LEAN Аssessment одит

Използва се като средство за оценяване и/или за стабилизация на резултатите от вече въведените или понастоящем въвежданите LEAN инструменти. Този вид LEAN одит може да бъде „наблюдаван одит“ (провежда го екип на фирмата под наше наблюдение) или е „придружаван одит“ (тогава го провежда смесен екип).

Във всички случаи одитът стъпва на съгласуван план и завършва с доклад в три части:

  1. Силни страни и добри практики в избора и/или в прилагането на LEAN инструментите.
  2. Слаби страни и недобри практики в разкриването на загубите и/или във въведените или въвеждани LEAN инструменти.
  3. Списък с належащи и необходими мерки, който може да е допълнен с насоки и идеи за възможни подобрения.

LEAN одитът наподобява одита на ISO система за управление, но не е системен одит, а по-скоро е процесен одит.

Задачата на LEAN одита не е да се търси съответствие спрямо изисквания на стандарт (защото няма LEAN стандарти и LEAN не е обект на сертификации и акредитации), а да се получат преценки за ефикасността на вече усвоените LEAN инструменти и практики

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение