От 1990 г. до днес ние предлагаме разнообразни и винаги актуални обучения за развитие на мениджърските знания и умения, споделяйки добри практики и нови подходи.

Имаме значителен, стабилен и растящ дял в обученията по приложен мениджмънт. Дължим го на системната иновация, прецизната коректност към поетите ангажименти и заострената чувствителност към потребностите на клиента.

Мисия

Управлението е водещ фирмен ресурс и от неговата ефективност зависи правилното и ефективно използване на материалните, човешки и всички други ресурси на фирмата.

Алфа Куолити има мисията да разпространява и убеждава в идеите на тоталното качество и да импулсира и помага на амбициозните мениджъри да прилагат нови системи и методи, за да усилват управленския ресурс на своите фирми. 


Визия

Ние реализираме нашата мисия, като развиваме и предлагаме полезни, качествени и пряко насочени към фирмения мениджмънт учебни услуги:

  • обучения по мениджмънт за топ-мениджъри, мениджърски екипи и средни кадри;
  • организационна диагностика на отделни подсистеми и цели системи за управление;
  • организационно проектиране на непълно развити и изцяло нови фирмени функции.

     

 

Практически опит и резултати

ОБУЧЕНИЯ. От 1990 годинa до днес в публичните ни обучения са участвали над 9700 мениджъри и специалисти от 4500 фирми и организации, а във фирмените обучения – 2400 висши и средни мениджъри.

ДИАГНОСТИКИ. Направили сме диагностика на системите за управление в 41 организации с общо 107 съставни звена. Това е цялостна организационна диагностика, която води до констатации и препоръки за спешни и средносрочни промени и модернизации в управленски схеми и механизми.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОЕКТИ. Решени са над 400 организационни проекта с нашите над 250 клиента, главно в тези функции на мениджмънта, които се нуждаят от радикална ревизия или се градят за първи път – стратегическо планиране, фирмени политики, иновационен и търговски маркетинг, реинженеринг на управлението, развитие на човешките ресурси.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ. Освен с нашите клиенти, имаме диалог с множество други фирми – главната му тема са задачите на бизнеса и мениджмънта и удачните и неудачни подходи и практики за решаването им. Този контакт с мениджърския свят помага да сме реални преподаватели.


 

Отношение към клиентите

КОМПЕТЕНТНОСТ. Никога не предлагаме услуги в такива области на мениджмънта, които не сме овладели в дълбочина – и теоретично, и като собствен и реален практически опит

АКУРАТНОСТ. Стриктно спазваме всички условия и отношения на договора с клиента, особено тези, които се отнасят до сроковете и приложното качество на планираните резултати

АНГАЖИРАНОСТ. Следим стабилността и развитието на резултатите от нашата работа и винаги сме на цялостно разположение на Клиента, и след като е завършена работата по договора

ХАРМОНИЯ. Тук интелектуалният паритет и съзвучната мотивация са живителните импулси за ефективност и психологически комфорт на общата ни работа


 

 

Персонал

Повечето от лекторите ни са бивши или действащи мениджъри от реалния сектор.

С богат “производствен”, организационен и житейски опит, те имат винаги прагматичен усет за реализъм и полезни решения и умеят да преподават разбираемо и убедително. 

Всеки наш лектор ползва колективни знания и опит, натрупани в екипа с годините.


 

Конкурентни предимства

АВТОНОМНОСТ. Нашата фирма има собствени ресурси (персонал, методическо знание и ноу-хау), собствен “производствен” и организационен модел и собствена система за управление.

НЕЗАВИСИМОСТ. Ние сме независими и нашата дейност не зависи от субекти, чиито интереси може да навредят на клиента. 

ИНОВАЦИЯ. Ние насочено търсим, усвояваме и развиваме новостите. Постоянно разработваме и апробираме обновени учебни теми и методики в различни полета на мениджмънта. Това не са механично привнесени от чужбина адаптации, а собствен интелектуален продукт.


 

 

Работна филoсофия

Верни на предмета си. Този принцип на Питър ни помага да отстояваме нашия предмет – обученията за мениджъри. Дори в трудни дни избягваме източници на доходи, които ерозират компетентността. 

Оцеляваме чрез постоянно развитие. Ефикасният лектор винаги е в крак с новостите, а и самият той е активен генератор на иновация. Оцелява се не ден за ден, а чрез планомерно развиване на способността за прецизно вникване в учебните нужди на клиента.

Уважаваме клиентите. Съзнаваме ясно, че съществуваме заради и чрез клиентите. Това ни кара да ги ценим и уважаваме, да им бъдем всеотдайни. Изискваме същото отношение и към нас, защото обучението е процес на екипно партниране.

Ранна превенция. Залагаме качеството на учебните услуги още при тяхното планиране и разработване, а не ги усвояваме в движение с проби и грешки за сметка на клиентите.

Гледаме в корените. Следим отблизо удовлетвореността на клиентите и критично анализираме причините за всички добри постижения и срещнати трудности. Това позволява да работим без лутане, защото сме опознали преките и осветени пътеки. 

Развиваме области, в които сме добри. В наситен пазар, ако работиш лоялно, за да си успешен, трябва да си най-добрият или поне да си сред най-добрите. Не служи на никоя полезна цел да хабиш усилия в опити да правиш нещо, което друг умее по-добре. И не е достатъчно да си дадеш равносметка в кое си добър и в кое си посредствен – нужна е смелост да се иде на хирургически решения към тези дейности, които са неефективни.

Доверие между коректни партньори. Дългогодишната работа с нашите партньори, наситена с множество предизвикателни трудности, е проверка за тяхната способност и воля да работят винаги професионално и коректно за общите ни клиенти.

Не сме на тоя свят само за един ден. Залагаме на развитие – планираме външни и вътрешни обучения, търсим информация, следим новостите, създаваме нови учебни услуги и методическо ноу-хау, участваме в живота на професионалната общност. Това позволява да бъдем методически лидери в бранша и двигатели на развитието му.


 

Публично присъствие

Поддържаме връзки с БСК и БТПП, членуваме в ББК “Машиностроене”, помагали сме на Националната конференция по качеството, участвали сме в работата на техническите комитети на БИС ТК 57 (информационни и комуникационни технологии) на БИС, ТК 34 (системи за управление и оценка на съответствието) на БИС и ТК 15 (околна среда) на БИС . Публикуваме в браншовите списания и в специализираната управленска периодика. Това стимулира и помага да следим новости в бизнеса и професионалната материя.

 

Вижте портфолиото ни от обучителни услуги

 

Вижте нашата история