ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

18 - 22 Март
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Пловдив
20 Март
Daily management София
25 Март
Нови указания за одит съгласно ISO 19011:2018 София
25 Март
Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари
София
26 - 27 Март
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 София
29 Март
БДС EN ISO 50001:2018 Системи за управление на енергията София
3 - 4 Април
Индустриална логистика и производствен инженеринг
София
5 Април
Одит от втора страна
София
8 Април
Производство и доставка JUST IN TIME
София
9 - 10 Април
Счетоводство и финанси за мениджъри София
11 Април
SMED (Single-Minute Exchange of Diе)
София
12 Април
5S System София
15 - 19 Април
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние София
22 Април
TPM (Total productive maintenance)
София
22 Април
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)
София
24 Април
Работа в екип. Информираност на екипа
София
7 - 10 Май
LEAN PRODUCTION – Master Class
София
13 - 17 Май
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Варна
13 Май
Длъжностни лица по защита на личните данни
София
15 Май
Подход за обслужване на клиенти София
16 Май
Ефективно взаимодействие управител – счетоводител
София
21 Май
SPC (Statistical Process Control)
София
28 Май
Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали
София
30 Май
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)
София
4 Юни
ADR – превоз на опасни товари
София
5 Юни
Креативно счетоводство
София
6 Юни
Привличане и задържане на успешни служители
София
7 Юни
Управление на времето и приоритетите в работата
София
18 - 19 Юни
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017) София
25 Юни
Root Cause Analysis
София
26 Юни
Гъвкави отчети с ЕXCEL
София
8 - 12 Юли
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Пловдив
26 - 29 Ноември
LEAN PRODUCTION – Master Class
София