ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ

11 - 15 Ноември
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Пловдив
18 - 19 Ноември
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)
София
21 Ноември
ADR - превоз на опасни товари София
25 Ноември
Подход за обслужване на клиенти София
26 - 29 Ноември
LEAN PRODUCTION – Master Class София
2 Декември
FSSC 22000 (Food Safety System Certification) - v. 4.1 Изисквания към Система за управление безопасността на опаковките за храни в съответствие с ISO 22000:2018 и ISO/ТС 22002-4 Пловдив
2 - 6 Декември
LEAN инструменти София
3 Декември
Здравословни и безопасни условия на труд
София
4 Декември
Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари София
5 Декември
Ефективно управление на оборотния капитал и ликвидността София
9 Декември
Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали
София
9 - 13 Декември
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние София
10 Декември
Работа в екип. Информираност на екипа
София
11 Декември
Управление на времето и приоритетите в работата
София
16 Декември
SPC (Statistical Process Control) София
16 Декември
БДС EN ISO/IEC 27001:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания София
17 Декември
ISO/IEC 20000-1:2018 Система за управление на качеството на ИТ-услугите София
17 Декември
Финансов анализ и антикризисно управление София
9 Януари
Привличане и задържане на успешни служители София
15 Януари
Длъжностни лица по защита на личните данни София
16 Януари
LEAN PRODUCTION – Basic Level София
20 - 27 Януари
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Варна
21 Януари
Личните данни в контекста на трудовоправните отношения София
21 Януари
Root Cause Analysis София
22 Януари
MS Excel - Eкспертни функции София
29 - 30 Януари
Търговска и транспортна логистика
София
31 Януари
Гъвкави отчети с ЕXCEL
София