ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИЧНИ И ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

Тези общи условия важат за всички публични и фирмени обучения, провеждани от „Алфа Куолити България“


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧКИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

 1. Темите, преподавателите, учебните разписания и датите и местата, на които обученията се провеждат, са тези, които са обявени на сайта на „Алфа Куолити България“.
 2. Цени и отстъпки за дадено обучение са дадени в обявата за обучение и в съответната заявка за участие.
 3.  „Алфа Куолити България“ си запазва право да смени един преподавател с друг без да уведоми участниците.
 4. При промени на дати или на място на провеждане „Алфа Куолити България“ уведомява заявилите участие в обучението. Поканите са актуални към момента на изпращането им. Впоследствие  актуална информация се получава от сайта, по телефон или e-mail.
 5. Заявяване на участие се прави с изпращане на попълнена заявка за участие в обучение, както следва: за обучения за вътрешни одитори – Application-form.xls по е-mail: office@alphaquality.org или на телефон 02/8687531; за всички други видове обучения – чрез попълване на съответните електронни заявки, виж съответните обяви за едни или други обучения на www.alphaquality.org.
 6. Обученията се предплащат до 5 работни дни преди датите на провеждането им.
 7. Участниците в публични обучения на „Алфа Куолити България“ трябва така да планират пътуването си до мястото за водене на обучението, че да са там поне 10 мин. преди обявения час за начало на обучението.
 8. Запазване на място се извършва чрез заплащане на таксата за обучение по банков път, като сумата, която е определена в заявката, в сайта или в проформа-фактурата, се превежда по посочена там банкова сметка.
 9. „Алфа Куолити България“ няма ангажимент да пази места на заявители, които не са платили обучението. Ако към момента на заплащането не са останали свободни места за конкретно заявените дати, заявилият участие няма да бъде включен в обучаемата група. В този случай по договаряне, „Алфа Куолити България“ връща на заявителя заплатената сума или го включва в групата за следващо обучение със същата тема.
 10. Кетърингът е този, който е обявен за конкретното обучение в сайта на „Алфа Куолити България“. Кафе паузите са осигурени от „Алфа Куолити България“ или от външен изпълнител. Ако изпълнителят е външен (например, хотел), той изцяло и самостоятелно отговаря за качеството и безопасността на напитките и храните. При специални изисквания към храната (диабетици, вегетарианци), това трябва да бъде изрично упоменато при заявяването на участие.
 11. Командировъчни заповеди могат да бъдат заверени на място от „Алфа Куолити България“ или от домакина на обучението.
 12. Данъчните фактури се предават лично на представителите на фирмите-участници заедно с персоналните удостоверения.
 13. Списък на участниците и техните данни за контакт се изпраща до всички участници в дадено обучение. Който не желае негови данни за контакт да са в този списък, трябва да уведоми „Алфа Куолити България“.
 14. Анкетна карта се попълва от всеки участник в края на неговото обучение и се предава на преподавателя.
 15. Учебни записки (ако са предвидени такива), които „Алфа Куолити България“ предоставя след обучението в допълнение на изнесения учебен материал, се изпращат на e-mail, посочен в заявката за участие.
 16. Когато обученията се водят в офиса на „Алфа Куолити България“, мобилни телефони може да се ползват само в Заседателната зала (тя се намира срещу Учебната зала) или на стълбищната площадка пред офиса.
 17. При отлагане от участниците на заявено и заплатено участие, ако отлагането е направено в срок по-къс от 5 работни дни преди датата на начало на обучението, „Алфа Куолити България“ удържа 50% от цената на заплатеното обучение. Тогава, ако се запишат за нови дати, участниците плащат допълнително само 50%. Ако се откажат от предложени от „Алфа Куолити България“ нови дати, връща им се 50% от платената сума.
 18. При неявяване на обучение или при отказ от участие, направен  от участника или фирмата му по-малко от 2 дни по-рано от датата на обучението, заплатената сума не се възстановява.
 19. При отлагане на дати от „Алфа Куолити България“, участниците имат избора да получат обратно 100% от заплатената сума или да участват в следващи дати на провеждане на същите обучения.
 20. Резервация в хотелите, посочени в сайта на „Алфа Куолити България“, се прави лично от участниците в обученията. За да ползват преференциални цени, е достатъчно да съобщят на хотела, че участват в обучение на „Алфа Куолити България“.
 21. „Алфа Куолити България“ няма ангажимент да осигури паркиране на автомобилите на участниците в обученията. Наблизо до офиса в София има платени паркинги. Бул. „Н.Й.Вапцаров“, където е офисът в София, е свободна зона – там и на двата тротоара се паркира само успоредно, а не косо. Когато домакин на обучението е някой хотел в или извън София, подробности за паркирането трябва да се искат от него.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧКИ ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

 1. Ако фирмата, заявила обучението, желае да има договор с „Алфа Куолити България“ за това обучение или за група обучения, тя има ангажимент да предложи форма на такъв договор.
 2. Фирмата, заявила обучението, определя упълномощен координатор или друго лице за контакт по всички организационни и технически въпроси, свързани с планиране, подготовка и провеждане на обучението.
 3. Една от задачите на координатора е да осигури до 10 работни дни преди датата на обучението списък на участниците – три имена (за издаване на персонални удостоверения) и звено и длъжност (преподавателят да знае пред кого ще говори и евентуално да адаптира учебното съдържание към учебните нужди).
 4. Ако офертата го предвижда, фирмата, заявила обучението, осигурява на преподавателя информация, която му е необходима за планиране и подготовка на обучението (запознаване с документи, разговори с длъжностни лица, посещения на обекти, наблюдения на процеси и друго, каквото е поискано с офертата).
 5. Фирмата, заявила обучението, осигурява подходяща зала за провеждане на необезпокояван и комфортен учебен процес.
 6. Фирмата, заявила обучението, осигурява присъствие и ефективно включване на участниците в учебния процес със заповед или по друг действен начин.
 7. Обучението се открива от висш ръководител на фирмата-заявител, който обявява целите на обучението и представя преподавателя и фирмата „Алфа Куолити България“.
 8. Участници в учебния процес могат да бъдат викани по служба само в обявените междучасия.
 9. Учебната група (групи) е до 25 души за семинарни занятия и до 12 души за активни тренингови занятия.
 10. Фирмата, заявила обучението, осигурява облекчен пропускателен режим, свободно място за паркиране на автомобил и платен от преподавателя обяд в служебния си стол.
 11. Фирмата, заявила обучението, до 5 работни дни след обучението извършва плащане на пълната цена на обучението.
 12. Фирмата, заявила обучението, до 5 работни дни след обучението съобщава на „Алфа Куолити България“ своите впечатления и оценки от обучението във вид на официална референция за удовлетворение или неудовлетворение от проведеното обучение.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧКИ ПУБЛИЧНИ И ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

 1. „Алфа Куолити България“ има задължение да закриля личните данни на участниците. В случая лични данни са трите имена, длъжността и звеното във фирмата на участника и неговите телефони и е-пощи. Тези данни се ползват за комуникация по повод на обученията, за организационно-технически цели, както и за издаване на удостоверения и фактури.
 2. „Алфа Куолити България“ издава персонални удостоверения за ефективно участие в проведени обучения. Удостоверенията, като видове, са предварително обявени в статията за конкретното обучение в сайта на „Алфа Куолити България“. Удостоверенията, с трите имена на участниците, с данни за теми на обучението и с дата и място на провеждане, имат регистрационни номера, заведени в Учебния център на „Алфа Куолити България“. Трите имена на участниците са тези, които са записани в заявката за участие в обучението. Удостоверенията се връчват лично в края на обучението на всеки участник. Удостоверенията на чужд език се заплащат по 50 лева, отделно ДДС.
 3. Цените и отстъпките в цените са тези, които са обявени в статията за конкретното обучение в сайта на „Алфа Куолити България“
 4. Дневното разписание на учебното време и това на почивките е фиксирано за всяко обучение. От сайта и поканите е видно какъв е началният и крайният час за всяко обучение.
 5. Мобилните телефони и другите устройства със звукова сигнализация са с изключен звук или в режим на вибрация по време на обученията. Мобилни телефони не може да се ползват по време на учебни занятия в залата за обучение и в прилежащите й коридори.
 6. Обучаемите присъстват реално и участват ефективно в учебния процес. Отсъствието от дори една тема от едно обучение е достатъчно основание за отказване на персонално удостоверение за участие в обучение.
 7. Слайдовете за мултимедия и всички други учебно-демонстрационни материали са запазена собственост на „Алфа Куолити България“ и не се раздават нито по време, нито след обучението, освен ако техни копия не са включени в тетрадка за водене на учебни записки или в изпращани след обучението PDF-документи. Възможно е, на база на конкретен договор, някои от учебните материали да бъдат закупени за временно или за постоянно ползване, с ограничени или неограничени права за ползване и/или за разпространение.