евро, финансиране, еу, проект, пари, eu, fund, funds

Еврофинансиране за бизнеса

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

МЯРКА 6.1. СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Очакван прием по мярка 6.1: Ноември-Декември 2017 г.

Бюджет: 22 500 000 евро

Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството.

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Очакван прием на проекти по мярка 6.4.: април-юни 2018 г.

Бюджет: 100 000 000 евро

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

МЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Очакван прием по мярка 4.2: Ноември-Декември 2017 г.

Бюджет: 85 000 000 евро

Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

МЯРКА 8.1. ЗАЛЕСЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКИ МАСИВИ – РАЗХОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ

Залесяването има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Ето защо се предвиждат мерки за залесяване с местни дървесни видове на изоставени земеделски земи, горски територии, ерозирали и застрашени от ерозия територии извън горските територии, създаване/възстановяване на полезащитни горски пояси.

МЯРКА 8.3. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ

Очакван прием по мярка 8.6: Ноември-Декември 2017 г.

Бюджет: 8 500 000 евро

За най-сериозен рисков фактор при опазване на горите продължават да се смятат горските пожари. Съгласно статистическите данни за последните 6 години са възникнали 3624 горски пожара, които са засегнали 61 511,3 ха горски територии. Причинените щети са за 14,057 млн. лева.

МЯРКА 8.4. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ

Очакван прием по мярка 8.4: Ноември-Декември 2017 г.

Бюджет: 4 000 000 евро

Навременното възстановяване на пострадалите гори има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Освен икономическия ефект, възстановените гори постигат и много по-значим екологичен ефект, като допринасят за борбата с промените в климата и увеличават поглъщането на въглерода.

МЯРКА 8.5. ИНВЕСТИЦИИ, ПОДОБРЯВАЩИ УСТОЙЧИВОСТТА И ЕКОЛОГИЧНАТА СТОЙНОСТ НА ГОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ

Подпомагането по мярката включва смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, предоставяне на услугите, предлагани от екосистемите и увеличаване привлекателността на гората или залесената площ за отдих и почивка.

МЯРКА 8.6. ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ

Очакван прием по мярка 8.6: Ноември-Декември 2017 г.

Бюджет: 9 000 000 евро

Мярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

 


ОП КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ 2014-2020

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Дата на обявяване: октомври/ноември 2017

Бюджет: 67 227 768,06 лева

Бенефициенти

  • юридически лица (ЕООД, ООД, АД) или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • регистрирани след 31.12.2015 г. и преди датата на обявяване на процедурата;
  • кандидати, които към датата на кандидатстване са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия;
  • кандидати, при които към датата на обявяване на процедурата над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач

Запитване за проект

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение