Еврофинансиране за бизнеса

опикВъзстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност


В срок до 22.03.2022 г. (включително) ще се провежда обществено обсъждане на предложения и коментари по документите за участие в програмата a съвсем скоро след това ще стане ясно кога ще стартира програмата.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви за обществено обсъждане проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Актуална информация за стартиране на програмата се публикуват на интернет страницата на ОПИК и в ИСУН 2020.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 136 226 120 лв. (69 651 309,16 евро). Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 25 000 лева, а максималният такъв е 150 000 лв., като максималният интензитет на помощта не може да надхвърля 50%. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Кои кандидати ще могат да участват?

Допустими за кандидатстване са микро, малки и средни предприятия от производствения сектор на икономиката (сектор „С“, съгласно КИД), които имат приключени 2018, 2019 и 2020 години.

Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2018, 2019 и 2020 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

  • микро предприятия >= 210 хил. лв.energy, efficiency, euro, project, iso50001
  • малки предприятия >= 750 хил. лв.
  • средни предприятия >= 3 млн. лв.

Какви са финансовите параметри на програмата?

  • 50% от допустимите разходи по проекта;
  • минимален размер на безвъзмездната помощ – 25 000 лв;
  • максимален размер на безвъзмездната помощ – 150 000 лв.

Кои дейности и разходи ще бъдат финансирани?

1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване. Виж списъка

2. Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

2.1 Разходи за консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;

2.2 Разходи за консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

ВАЖНО: Разходите по т.2.1 не следва да надвишават 7 000 лв., а тези по т.2.2 – 9 000 лв.

Вижте повече за стандарта за управление на енергията БДС EN ISO 50001:2018 и вземете оферта за сертификация

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Свържете се с нас, за да научите повече за сертификацията по ISO 50001!

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение