Възможностите пред предприятията, които предоставя ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05SFPR002-1.004 „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

Безплатен Webinar

Процедура има за цел предоставяне на помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа.

Предвидените дейности се очаква да допринесат за подобряване на здравословната и безопасна работна среда в предприятията, чрез намаляване на рисковете за здравето на работното място и за подобряване на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд.

Процедурата се реализира в рамките на ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027.

 

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение