тпм, пм, total productive maintenance, manitanence, производство

TPM (Total Productive Maintenance)

TPM е управленска сиситема, използвана от Тойота, Мазда и др., която води до повишена ефективост на производството, чрез създаване на специфична фирмена култура за поддръжка на оборудването.

Целта на ТРМ е отстраняването на четирите големи “болести” в заводите – повреди (по машините), дефекти (в продуктите), злополуки (с хората), загуби (в производствената система)

Въвеждането на TPM води до реализиране на непрекъснати подобрения, засягащи основните показатели:

 • производителност (Р);
 • качество (Q);
 • разходи (С);
 • доставка (D);
 • безопасност (S);
 • Морал (М).

ТРМ включва осем стълба, които са основни дейности със своя методология на въвеждане според нуждите на фирмата

 1. Чрез „ Автономна поддръжка” ТРМ съществено се отличава от традиционното управление.   У операторите се създава чувство на добър стопанин към машината. Те се  включват в ежедневните грижи за машините, надграждат се знанията им за работата, както и уменията им за предлагане и реализиране на подобрения в процеса. Основна цел тук е елиминиране на ускореното амортизиране на машините и труднодостъпните места за поддръжка.
   
 2. “Планирана поддръжка” ангажира поддържащия персонал в дейности, целящи увеличаване на ефективния фонд работно време на машините. Освободени от малките ежедневни проблеми, те се фокусират върху системата за превантивна поддръжка и управление на резервните части, както и в реализиране на Kaizen (подобрения по машините).
   
 3. „Фокусирано подобрение” насочва всички дейности в ТРМ по отношение на откриване и елиминиране /или поне намаляване/ на загубите в производствената системата.  Загубите според ТРМ са: престои и накъсване на работата; понижена производителност, дефекти в продуктите, излишъци на материали и НЗП, излишен транспорт и пренасяне, загуби на енергия и материали.
   
 4. „Образование и обучение” цели непрекъснато развитие на персонала и в частност работниците, чрез оценяване на уменията и осигуряване на адекватно обучение.
   
 5.  „ Поддръжката на качеството” е насочена към определяне, стандартизиране и фиксиране на условията за машини, методи и материали с цел постигане на продукти без проблеми с качеството.
   
 6. „Контрол на всичко ново” включва анализиране и документиране на направените подобрения и отстранените проблеми в оборудването и процесите, за да може тази информация да се използва при създаване и внедряване на новите машини, процеси или продукти.
   
 7. „Безопасност, здраве и околна среда” създава система за безопасна и здравословна работна среда, за да се постигнат нула злополки.
   
 8. „Офис TPM” цели административните функции да бъдат високо ефективни и да осигуряват своевременно съдействие и услуги на производствените звена.

5S е основа на ТРМ. Тази система поддържа работната среда добре организирана, подредена и чиста като условие за ефективна работа и гладко протичане на всички дейности.

Тоталното ангажиране на персонала е стимулираща среда за успешното внедряване на ТРМ, представлява изграждането на смесени екипи на всички нива, които да ангажират потенциала на целия персонал.

Свържи се с нас

View your previous submissions

Оферта за корпоративно обучение