iso, 50001, energy, system, efficiency

БДС EN ISO 50001:2018

Системи за управление на енергията

Цялостната дейност на ISO като международна организация е ориентирана да носи ползи за организациите, които прилагат подходящите за тях международни стандарти. Това може да се каже и за публикувания наскоро стандарт ISO 50001. Той, освен че задоволява чисто пазарни интереси, обслужва и най-широко представени обществени интереси в полето на мениджмънта на енергията, която се генерира, пренася и консумира.

Има две съществени характеристики за приложното поле на стандарта. Първата е че се отнася до всички организации и втората – в него е заложена перспектива да стане доминантен фактор при вземане на важни решения от всякакъв тип – за инвестиции, за избор на доставчик, за договаряне, за държавни поръчки, търгове и др. С всичко това веднага ще се съгласят хората, които помнят как от средата на седемдесетте години на миналия век изведнъж изникна заплахата за енергийна криза и тя до сега не само че не намалява, а обратно – постоянно се изостря.

На национално равнище всичко, което е в полето на енергетиката (енергийни концепции, проекти, обекти и прочее), навсякъде по света е част от национална сигурност. На фирмено равнище подобни въпроси, спокойно може да се каже, са и трябва да бъдат “фирмена сигурност”. При ISO 50001 едно формално и самоцелно прилагане веднага “лъсва” и изисква незабавна намеса, тъй като целите и показателите за енергийно управление се мерят числово и обективно показват състоянието системата – дали е полезна или е механичен сбор от политики и процедури.

Какво е основното съдържание на стандарта?

 • да има фирмена политика по енергийното управление и ползване на енергия
 • да се разработят цели и задачи, чрез които тази политика да се реализира в конкретната обстановка на конкретната организация
 • решенията и практиките в областта на енергийното потребление и консумация, да се базират на обективно получени данни и анализи
 • да се измерва и анализира енергийната резултатност
 • да се провеждат прегледи, за да се установи как се познава и прилага политиката
 • да се подобрява постоянно енергийното управление

Стандартът не задава никакви конкретни стойности като изисквания към енергийната резултатност, което дава възможност организациите сами да определят цели за  зададено от тях самите опорно ниво (baseline), както и да следват собствен ритъм на действие, съобразен с реалните им възможности. Иначе казано, за успешно действащи и като годни за сертифициране ще се признаят както системи на “отличници” със силен собствен ресурс и богата практика, така и на “тройкаджии”, които правят каквото могат и дори да не е много (не се искат чудеса!), достатъчно е да не се отстъпва от идейната линия на стандарта.

Може би, ISO 50001 е най-важен само за най-големите енергийни оператори?

Да, така е, макар че при тях, без да говорим изобщо за стандарта, енергийното управление си е на преден план. Но за всички останали, ако не е “най-важен”, то със сигурност ще е важен”. Експерти от независими организации изнасят резултати от техни проучвания, че в близка перспектива стандартът ще засегне около 60% от световното енергийно потребление. (данните са от юли 2009 г.). Тук е мястото да обобщим – рационалното енергийно управление е безспорно необходимо по цялото протежение на икономическата верига за доставки – от добива и доставката на суровини за производство до доставката на продукти и услуги, а също и след доставката – в дейностите по сервиз, рециклиране и извеждане от употреба. При него се наблюдава “ефекта на веригата” – ако едно звено на такава верига приложи система за енергийно управление, то скоро ще разбере, че ефектът от нея ще е по-силен, ако свързаните с него други звена-“преди” и звена-“след” също ще е добре да приложат система. И ако така по веригата се получи “двустранен домино-ефект”, то ще печелят не само участниците във веригата, не само крайните потребители, но и обществото.

Каква е основната идея при ISO 50001 и с какви предимства и ползи е свързана?

В енергийното управление има два вида фактори:

 • такива, на които организациите или не могат да влияят, или е много трудно да влияят. Те са свързани с глобални или държавни регулации, стратегии, политики и други подобни;
 • и такива, които са напълно във властта на организациите, които могат да си имат свои собствени стратегии, политики и изисквания.

Стандартът ISO 50001 акцентира на вторите – управляемите фактори, като насочва вниманието ни към задачата да се подобрява енергийната резултатност за постигане на бърз ефект, чрез най-добро използване на собствените енергийни източници и свързани с енергията активи, при едновременно намаляване на разходите за енергия и консумацията на енергия. Сериозна задача, която на много места изглежда нерешима по простата причина, че никога не е била изрично поставяна за анализ, никога подходът не е бил системен и не е имало добра управленска подкрепа. ISO 50001 има огромно предимство, че структурата на е представена в познатата ни „униформа“ на ISO за стандарти за системи за управление. Ясно е, че която организация е успяла вече да си създаде основа чрез ISO 9001 и особено ISO 14001, то тя ще трябва просто да разшири усвоените отпреди управленски механизми и начини на мислене в посока към енергийното си стопанство. На “системен език” необходимата стъпка ще е “интеграция” с действащите системи за управление, която ще мине, в една или друга степен, по добре изпитани и вече утъпкани пътеки.

Прилагането на ISO 50001 трябва да създава нова обстановка и ново мислене в организациите, като:

 • насочва вниманието към състоянието и начина на ползване на енергийните активи. Ако до преди с “фирмена енергетика” се е занимавал силно ограничен кръг специалисти, то ще се наложи среда за комуникации сред най-широк кръг хора и всякакви специалисти;
 • системата ще промотира най-добрите енергийни практики и ще изисква от всеки да има “енергийно съобразено” поведение в работата си и то да му е присъщо и постоянно;
 • ще се дава приоритет на разчетите и обосновките, насочени към въвеждане на енергийно оборудване, базирано на нови енергийно ефективни технологии;
 • създава се “ефект на облъчване” към участниците във веригата за доставки;
 • улеснява се прилагането на проекти за подобряване, свързани с намаляване на емисиите на парникови газове.

Има ли и какви са недостатъците, трудностите и рисковете?

Има. Но те са в голяма степен контролируеми от нас самите и може да не ги допуснем:

 • присаждане на системата ISO 50001 върху нездрава основа на СУК или СУОС;
 • формален подход, прицелен единствено към получаване, и то за нула време, на сертификат;
 • възпрепятстване на вътрешните комуникации и инициативи от страна на персонала;
 • опити за “решаване” на задачата единствено с инвестиции, за които пък няма пари;
 • самозалъгване – поставяне на ниски цели или залитане към непостижими цели;
 • неангажирано ръководство, което не усеща, че енергийното управление носи пари;
 • администрации, които ползват стандарта като филтър, за да “отсяват” фирмите

За щастие голяма част от тези опасности и рискове ние ги знаем от преди и може би сме ги преболедували, така че вече имаме защитен имунитет.

Има ли ISO 50001 почва в България?

Почти всеки българин, днес, живее с националните енергийни проблеми и знаем много за големите действащи енергийни оператори и за тези, които ще бъдат построени. Твърде малко обаче знаем за енергийното управление, или по-просто казано, за състоянието по потреблението на енергия на по-ниско ниво – в организациите, дори там където самите ние работим. Няма да намерим нито един човек, който да има нужда от специално убеждаване, че с енергията трябва да се внимава. Особено там, където тя иска разходи, които ние впоследствие плащаме като клиенти на една или друга организация или просто влияят на заплатите, които получаваме. Специалистите твърдят, че у нас действа ефекта на “твърде бавно узряващата замислена круша” и ние, спрямо световните практики, запрятаме ръкави с до десет години закъснение. Примери много, като се почне от ISO 9001 и всеки следващ стандарт. Дано с ISO 50001 успеем да стъпим навреме на световния терен, където вече са се настанили французи, испанци, чехи, индийци и кои ли не още? Въпросът “Как ще ги стигнем?” в областта на енергийната ефективност не е от днес, има жизнено значение, опира до всеки джоб, и до страната като цяло, и заслужава внимание.

Вижте предстоящите обучения по БДС EN ISO 50001:2018

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение