iso, 22000, haccp, food, safety, стандарт, храни

ISO 22000:2018

Система за управление на безопасността на храните

Международната организация по стандартизация (ISO) публикува окончателната версия на стандарта ISO 22000:2018 за управление на безопасността на храните. Това слага началото на три годишния преходен период за сертифицираните компании. Това е първото преразглеждане на стандарта от 2005 г. насам и е актуализиран със структурата на високо ниво на ISO (High Level Structure (HLS)) и преработен, за да отговори на днешните предизвикателства, свързани с безопасността на храните. Сертифицираните компании трябва да преминат към версия 2018 на стандарта до 19 юни 2021 г. След тази дата версията на стандарта за 2005 г. ще бъде оттеглена.

Целта на ISO 22000 е да хармонизира изискванията за управление на безопасността на храните в световен мащаб. Стандартът допринася за гарантиране на безопасността на храните в цялата хранителна верига, от производството до крайния потребител. ISO 22000:2018 прилага структурата на високо ниво ISO (HLS), която е обща за всички стандарти на ISO. Тъй като следва същата структура като другите широко прилагани стандарти ISO, като например ISO 9001 и ISO 14001, ще бъде по-лесно да се интегрира с други системи за управление. Някои от промените в ISO 22000:2018 са предизвикани от HLS, но в допълнение има някои, които са специфични за управлението на безопасността на храните и текущата бизнес среда.

ISO 22000 изисква да се определят и оценят всички опасности, за които има основания да се допуска, че може да възникнат по хранителната верига – включително и опасности свързани с ползваните процеси, опаковки и оборудване. В резултат от тази оценка трябва ясно да се определи кои опасности следва да се контролират от фирмата, и кои – от доставчиците й.

Изискванията на ISO 22000 са базови и са за всяка фирма, която иска да въведе и прилага ефективна система за управление на безопасността на храните, независимо от вид, големина и продукт.

Предимството на стандарта ISO 22000, е че той e международно признат и може да се използва за целите на сертификацията навсякъде по хранителната верига и от всички оператори на храни.

Предимства на Системата за управление на безопасността на храните ISO 22000:

  • подхожда системно към идентифицирането на опасностите, оценяването на рисковете и контролирането на опасностите;
  • фокусира върху превантивния контрол, който позволява опасностите да се елиминират или влиянието им да се редуцира в допустими граници;
  • създава възможност за по-ефективен регламентиран контрол за безопасност на храните;
  • повишава отговорността за безопасността на всички участници в хранителната верига;
  • дава рамката за производство на безопасни храни и защита на здравето на консуматора;
  • повишава имиджа на фирмата на международния и вътрешния пазар;
  • разширява пазарните позиции.

Вижте предстоящите обучения по ISO 22000:2018

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение