upravlenie, opasni, otpaduci, опасни, отпадъци, боклуци, мениджмънт, околна среда

Управление на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения

Обучение за Привеждане в съответствие с приложимите изисквания на действащото законодателство по околна среда и избягване на санкции от страна на контролните органи. Отговаряне на изискванията, касаещи управлението на отпадъците на територията на здравните и лечебните заведения и още:

 • новите и действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с управлението на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения и още:
 • получаване на практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове ежедневната работа на участниците;
 • насоки за коректното класифициране на отпадъците;
 • запознаване и приложение на изискванията за водене на отчетност по дейности с отпадъци;
 • запознаване с изискванията към площадките за дейности с отпадъци.

АУДИТОРИЯ

 • Управителите и главните медицински сестри на лечебните и здравните заведения (лечебните заведения по чл. 8, 9 и 10 от Закона за лечебните заведения, както и здравните заведения по чл. 21 от Закона за здравето);
 • ​​Лицата, пряко ангажирани в процесите на събиране, съхраняване, транспортиране, третиране и отчитане на отпадъците от лечебните и здравните заведения;
 • ​​Длъжностни лица по чл. 8​​, ал. 2, т. 5 и т. 8 от Закона за управление на отпадъците;

​​Длъжности лица по чл. 7, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

ТЕМАТИКА

Привеждане в съответствие с приложимите изисквания на действащото законодателство по околна среда и избягване на санкции от страна на контролните органи.

Отговаряне на изискванията, касаещи управлението на отпадъците на територията на здравните и лечебните заведения, съгласно Закона за управление на отпадъците

Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения

Наредба № 2 за класификация на отпадъците

Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999

Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

МЕТОД НА РАБОТА 

 • Лекционно запознаване с действащата нормативна база
 • Презентация, чрез практически примери с документи и текстове
 • Разглеждане и обсъждане на проблеми от практиката

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация