Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали

Обучението запознава с основните положения и особености на действащите нормативни изисквания, свързани с управление на строителните отпадъци и произтичащите от тях задължения. Дава практически насоки за конкретно прилагане на нормативните изисквания и подготвя участниците за изпълняване на регламентираните задължения в областта на управлението на отпадъците.

АУДИТОРИЯ

Семинарът е предназначен за участниците в строително-инвестиционния процес: инвеститори (възложители), изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване), проектанти, консултанти, надзорници. Както и за лицата, извършващи дейности с отпадъци: транспортиране на строителни отпадъци; оператори на съоръжения за подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци; оператори на площадки за съхраняване и третиране на строителни отпадъци; оползотворяване в обратни насипи 

ТЕМАТИКА

 • действащи нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения на лицата, свързани с управление на строителните отпадъци;
 • коректно класифициране на строителните отпадъци;
 • водене на отчетност по дейности със строителни отпадъци;
 • условия и ред при управление на строителните отпадъци по време на строителството и премахването на строежи;
 • изисквания за пускане на пазара и влагане в строежи на рециклирани строителни материали;
 • основните технологии за третиране на строителните отпадъци.

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

В резултат от обучението Вие ще познавате изискванията на нормативната уредба и задълженията на участниците в строително-инвестиционния процес, процедурите по прилагането й, особеностите на строителните отпадъци и възможностите за тяхното материално оползотворяване и за приложенията на рециклираните материали в строителството.

Ще придобите умения за реално прилагане на нормативните изисквания в работата – изготвяне/оценка/изпълнение на План за управление на Строителни отпадъци (ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ), водене на отчетност и докладване на дейности, свързани с управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани материали.

МЕТОД НА РАБОТА

 • лекционно запознаване с действащата нормативна база;
 • презентация, чрез практически примери с документи и текстове;
 • разглеждане и обсъждане на проблеми от практиката.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация