kreativno, schetovodstwo, креативно счетоводство, счетоводство и контрол

Креативно счетоводство

Техники за повишаване на финансовото самочувствие на фирмата

През 1986 година Йън Грифитс, бащата на израза „креативно счетоводство“, пише: „Това е най-голямата уловка от Троянския кон насам… Тя е напълно законна. Това е - креативно счетоводство.“ Креативно счетоводство, известно още и като „управление на печалбите“.

Семинарът „Креативно счетоводство” е специализирано бизнес обучение, насочено към всеки мениджър, счетоводител, анализатор и консултант, за това как да направите печалбите, такива каквито искате да бъдат. И не само – в семинара е представена обемна практика и примери за креативно счетоводство, водещи до подобряване на ключовите финансови показатели за всяка фирма. Тази практика и примери са разгледани на всички аналитични нива: данъчно, управленско и счетоводно в исторически план.

Сред участниците в програмата „Креативно счетоводство“ могат да бъдат най-разнообразни групи от корпоративни клиенти и частни лица. Програмата е подходяща за:

  • собственици, управители и ръководители на отдели;
  • мениджъри, които желаят да актуализират знанията си за основни финансови
    и счетоводни функции;
  • счетоводители;
  • финансови анализатори;
  • консултанти.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi. Всеки от участниците получава личен подарък от лектора – книгата „Наръчник: Счетоводство и финанси за мениджъри".

Семинарът е структуриран в четири части, а именно:

Част Първа. Методи на креативно счетоводство към баланса. Включва подробни примери за креативно счетоводство по отношение на показателите за: Ликвидност и нетен оборотен капитал; Възвращаемост на активите; Финансов ливъридж и устойчивост.

Част Втора. Методи по креативно счетоводство към отчета за приходи и разходи. Включва подробни примери за креативно счетоводство по отношение на показателите за: нетната печалба; печалбата преди лихви, данъци, амортизации и обезценки (EBITDA); рентабилността на продажбите; обращаемостта на активите; коефициенти за покритие на плащанията по дълга и лихвите.

Част трета. Методи и практика на креативно счетоводство към отчета за паричните потоци. Капитализиране на разходи. Преструктуриране на разходите за лихви, комисионни и дивиденти.

Част Четвърта. Креативно счетоводство - Заплахите: модел на Мессод Бенеиш (Beneish M-Score) и други сходни модели; методи на счетоводния и финансов анализ.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

  • Персонално
  • Публично
  • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация