исо, 45001, охсас, исо45001, Iso, iso45001, ohsas, bs, стандрт, здраве и безопасност, безопасна работа

БДС ISO 45001:2018

Система за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане

Обучението запознава с най-новите изисквания заложени в БДС ISO 45001:2018. По време на обучението ще се докоснем до логиката и основните принципи на управление, заложени в стандарта и ще дадем насоки за тяхното прилагане. В резултат от обучението ще сме готови да прилагаме стандарта, съобразно спецификата на действащото законодателство на територията на Р. България и дейността на организациите.

АУДИТОРИЯ

Ръководство, вътрешни одитори, мениджъри на СУЗБУТ, представители на ръководството, длъжностни лица по здраве и безопасност, членове на комитети/групи по условия на труд, ръководители, отговорници за поддръжка на машините и съоръженията и всеки друг персонал, прилагащ изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

ТЕМАТИКА

 • състав на действащата българската законова и нормативна уредба по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • БДС ISO 45001:2018 Система за управление на здравето и безопасността при работа– обект и област на приложение;
 • разбиране на организацията и нейния контекст; разбиране на потребностите и очакванията на работниците и другите
 • заинтересовани страни; определяне на обхвата на СУЗБР;
 • лидерство и участие на работниците, определяне на роли, отговорности и правомощия, политика по ЗБР;
 • планиране – действия за овладяване на рисковете и възможностите, идентифициране на опасностите, оценка и управление на рисковете; идентифициране на законови и други изисквания; цели и планиране на мерки за тяхното постигане;
 • поддържане – ресурси, компетентност и осъзнаване; обмен на информация; управление на документираната информация;
 • дейности – оперативно планиране и управление, готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране;
 • оценяване на резултатността – измерване и мониторинг, оценка на съответствието, вътрешни одити и преглед от ръководството;
 • подобряване – разследване на инциденти, несъответствия, коригиращи действия; постоянно подобряване.

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Обучението протича под формата на мултимедийна презентация, практически упражнения и дискусии по темите. По време на обучението се прави паралел между изискванията и указанията на стандарта и тези на законодателството, придружено със споделяне на нашия опит при тяхното прилагане на практика. Обучението завършва с тест за самооценка на наученото.

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

 • разбиране и осмисляне не само на как, а и защо трябва да бъдат приложени изискванията на стандарта;
 • усвояване на методи и техники за оценка и управление на риска за здравословните и безопасни условия на труд;
 • придобиване на умения за търсене на доказателства при извършване на одит на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд;
 • обмяна на опит с останалите участници в обучението.

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

17 - 25 Февруари
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 1H - GMP & HACCP
Модул 1N - ISO 22000:2018
Пловдив view
16 - 20 Март
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 14 - БДС EN ISO 50001:2018
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 1N - ISO 22000:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
София view
6 - 10 Април
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018
Варна view
14 - 22 Май
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Пловдив view
22 - 26 Юни
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018
София view
13 - 17 Юли
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 1N - ISO 22000:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 1H - GMP & HACCP
Варна view

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Абонамент за нюзлетър

Предстоящи обучения и винаги актуална информация