iso/iec, iso, 27001, security, information, сигурност, информация

БДС EN ISO/IEC 27001:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания

Модул 7

Обучението по ISO/IEC 27001:2013 пояснява подробно понятията за сигурност на информацията, заплахи, рискове и обработки на рискове. Да представи принципите, върху които се базират системите за сигурност на информацията и коментира изискванията на стандарта ISO/IEC 27001 и направленията за изграждане на защити

Аудитория

Собственици на фирми и висши мениджъри от всички браншове. Системни администратори. IT сервизни специалисти. Ръководители и специалисти от държавната и общинска администрации. Проектанти на информационни системи и на клиентски софтуер. Оператори на IT, на специализирани и на публични услуги. Доставчици на услуги и продукти за „чувствителни“ сектори

Ползи

Участниците получават достъпно и ясно изложение, съпроводено с примери и с казуси за обсъждане. Коментират се степените на свобода, заложени в съдържанието на изискванията, и варианти за лесна и ефикасна реализация на система. Идеи за цялостно и достатъчно, но пестеливо документиране

Тематика

  • Общо представяне на ключовите стандарти от серията ISO/IEC 2700X
  • Изясняване и коментар на основни понятия в сферата на сигурността
  • Връзка на външните и вътрешни фактори с обхвата и рисковете
  • Планиране, свързано с критерии, оценяване и обработване на рискове
  • Ресурси в полза на сигурността. Документиране на системата. Примери
  • Мониторинг, одити и прегледи на системата. Примери
  • Структура и основно съдържание на „контролите“ от Приложение А
  • Насочване към информационни източници и към „гуру“ центрове


 

Предстоящи обучения

8 - 12 Юли
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 3А - ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018 Система за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане
Модул 19 - БДС ISO 31000:2018 Управление на риска. Указания
Пловдив view

Запитване за Сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение

Виж още подобни обучения