finance, analisys, crisis, финанси, анализ, финансов анализ, кризиснам криза, управление, мениджмнт

Финансов анализ и антикризисно управление

Практически курс

Още в края на 2018 година редица авторитетни пазарни анализатори, институционални инвеститори и политически лидери индикираха за сигнали, отнасящи се до нова финансова криза. Като част от причините Джей Пи Морган Чейс и Кристин Лагард отбелязват сериозното нарушаване на ликвидността, което може да бъде ключов атрибут на следващата криза. Познаването на причините, динамиките и тенденциите, свързани с финансовия анализ и методите на антикризисното управление би способствал за подобряване на мениджмънта на всяко предприятие.

АУДИТОРИЯ

Обучението е подходящо за мениджъри, финансови директори и аналитици, собственици, кредитори, както и мениджъри на всички оперативни нива.

ТЕМАТИКА

Модул 1. Кризисни процеси и управление на предприятието. Кризисни ситуация в жизнения цикъл на предприятието. Механизъм на развие на кризите. Категориите „адаптируемост“, „критично състояние“, „криза“ и „катастрофа“ и техните финансови измерители. Степени на развитие на кризата. Външни и вътрешни причини за възникване на кризисни състояния в предприятието.

Модул 2. Стадии на кризисния процес и разпознаване на скрити кризи. Финансовите измерители в помощ на съставянето на матрицата на кризисното състояние: вреди, намаляване на рентабилността, загуби, хронична неплатежоспособност. Количествени и качествени методи за диагностика на кризисни състояния.

Модул 3. Реактивно и изпреварващо антикризисно управление. Възстановяване на ликвидността и платежоспособността, намаляване на разходите.  Мероприятия по преодоляване на кризисни състояния.

Модул 4. Финансов анализ и прогнозиране на финансови затруднения. Бърз и детайлизиран анализ на финансовото състояние и финансовата устойчивост на предприятието. Коефициенти за стопански резултати. Ликвидност и платежоспособност. Кредитна и капиталова структура. Анализ на паричните потоци. Темп на устойчив растеж.

Модул 5. Стратегии за преструктуриране. Системата на DuPont за възвращаемост на активите (ROA) като база фирмено преструктуриране. Случаят General Motors. Стратегии за намаляване на активите. Стратегии за намаляване на разходите. Стратегии за увеличаване на приходите.

След преминаване на обучението участниците ще придобият практически знания и умения по разпознаване, диагностика и управление (справяне със) на кризисни процеси и състояния, включително и скрити кризи.     

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

  • Персонално
  • Публично
  • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Абонамент за нюзлетър

Предстоящи обучения и винаги актуална информация