Производство и доставка JUST IN TIME

На обучението ще представим в систематизиран вид:

 • основните идеи и принципи на JUST IN TIME
 • съдържанието на отделните етапи на въвеждане на JUST IN TIME
 • необходимите предпоставки, които предхождат въвеждането на JUST IN TIME

АУДИТОРИЯ
Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията и реалния сектор, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, специалисти офериране и връзки с клиенти, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри външни кооперации, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране на производството, специалисти по производствено планиране, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери

ТЕМАТИКА

 • Предпоставки за създаване на поток
 • Разкриване на целия поток на стойността за всяко изделие
 • Основни цели при картографиране на сегашното състояние, оценка на процесите с цел създаване на бъдеще състояние
 • Определяне на капацитети на отделните работни места
 • Определяне на тесните и широките работни места
 • Постигане на базово ниво на годност на всички операции
 • Подреждане на потока в последователност, гарантираща по-голяма пропускателност в края на потока
 • Балансиране на потока на продукта през завода с пазарното търсене
 • Достигане на базово ниво на стабилност в една линия – индикатори на нестабилност
 • Подходи при създаване на стабилност
 • Установяване и премахване на големи загуби – използвани инструменти
 • Намаляване на променливостта чрез нейното изолиране
 • Целият материал в синьо трябва да бъде само загатнат
 • Изравняване на работното натоварване за създаване на основа за поток и стандартизация
 • Едноелементен поток – непрекъснат поток
 • Създаване на поток от свързани процеси – стратегии и ефективни инструменти
 • Критерии за постигане на поток
 • Поток с изтегляне (Pull Flow)
 • Основни елементи на изтеглянето
 • Изтегляне при производство по поръчка
 • Изтегляне между отделните операции
 • Поток, изтегляне и отстраняване на загубите
 • Предпоставки за добре работещ поток с изтегляне
 • Производствена стратегия: точно навреме – (JIT)
 • Възникване на системата
 • Принцип на тегленето
 • Принцип на организационната магистрала
 • Принцип на непрекъснатите подобрения
 • Усъвършенстване на транспортирането и манипулирането на материалите – групиране на материалите, създаване на единица складова наличност и формиране на определени зависимости
 • Анализ на мобилността
 • Анализ на празното преместване
 • Обратно планиране (IP)
 • Заключителна част

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации на темите, допълнени с подходящи примери. Въпроси за дискутиране и практически упражнения

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Публично обучение
 • Фирмено обучение на място
 • Индивидуално обучение на място или в наша зала

РАБОТЕН ЕЗИК

 • Български

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Предстоящи обучения

София
25 Юни
Производство и доставка JUST IN TIME
Лектор

инж. Бистра Иванова

инж. Бистра Иванова e Машинен инженер, спец. “Технология на машиностроенето”, Технически университет – София.
Притежава Бакалавърска степен по “Бизнес и мениджмънт” във ВШМ на Технически университет – Русе. Магистърска степен от Школа за СДК на ХТМУ по Управление на околната среда – 2008 г.
Дипломиран експерт по Оценяване на въздействията върху околната среда (ХТМУ). Десет годишен опит като водещ и главен конструктор в машиностроително предприятие.
От 1995 г. консултира по въвеждане на Стандартизирани системи за управление, като участва в и ръководи диагностични и консултантски екипи. Водещ консултант по системи за управление на качеството, системи за управление на околна среда,
системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд, системи за производствен контрол на строителни продукти, продуктова сертификация – СЕ-маркировка.Титулярен преподавател в публични семинари по стандарти за системи за управление и в публични курсове за подготовка на мениджъри и вътрешни одитори на СУК, СУОС, СУЗБУТ и ИСУ. Водещ одитор за СУК, СУОС и СУЗБУТ

Цена
210 лв
Място на провеждане
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Отстъпки 

 • 10% за повече участници от една фирма/организация;
 • 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клуба към „Алфа Куолити“

Цената е за един участник в публично обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация; 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клуба към „Алфа Куолити“

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрирай участници

Регистрирани участници

Order
цена: 210 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение