risk management, iso, 31000

ISO 31000:2009

Управление на риска. Принципи и указания

Материята „рискове“ се среща от доста време в различните стандарти за системи за управление, но представена по различни начини и в различна степен. Тази „различност“ е обяснима предвид спецификата на областите, в които се прилагат стандартите. Сега вече за рискове се говори и мисли не само на територията в приложните полета на стандартите, но и във всяка човешка практика, в която се поставят цели и се търсят решения при определени и/или очаквани условия.

Рисковете са факторът, които затруднява или пречи за постигане на цели и реализация на проекти и решения, или напротив – съдържа възможности, благодарение на които едни първоначални скромни сигурни резултати, получени в „безрискова среда“, биха се увеличили многократно при правилно преценен баланс на „рискове срещу възможности“. Владеенето на рисковете изисква непрекъснат обмен на информация и консултации със заинтересовани страни, да се държат „под око“ познатите рискове, периодично да се правят прегледи и на тази основа да се развиват средствата и методите за въздействие, докато т. нар. остатъчен риск спадне и бъде поет.

Стандартът ISO 31000 (БДС ISO 31000) – “Управление на риска. Принципи и указания” има стойност да е универсална общоприложима методическа опора за правилно разбиране и усвояване на свързани с управление на рисковете изисквания, поставени в различните стандарти или в други видове документи. Познаването на тази единна опора гарантира адекватно и пълноценно разработване на процеси за управление на рискове във всяка една сфера на приложение.


ОБУЧЕНИЕ ПО ISO 31000:2009

 (Модул 19)

Целта на семинара е да представи международния стандарт ISO 31000 като пълно и систематично ръководство за управление на рисковете. Това става, първо, чрез идентифициране, анализиране и преценяване на нуждите от изменения и, второ, чрез въздействия за промяна на рисковете.

АУДИТОРИЯ

 • собственици и управители
 • производствени мениджъри
 • технически мениджъри
 • мениджъри по развоя
 • мениджъри логистика
 • икономисти и финансисти
 • специалисти по ремонт и поддръжка
 • организатори производство
 • технолози
 • процесни инженери
 • заинтересовани фирмени партньори

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ISO 31000 позволява да се разработят и приложат адекватни решения за управление на конкретни рискове на различни нива в организацията, като заедно с това се наблюдава ефикасността на това управление с цел насочване на процесите на подобрения във вече усвоените добри практики. Друга важна полза е плътното интегриране на процесите на управление на рисковете с процесите на управление на цялата организация, като се почне от нейната стратегия и планиране и се стигне до създаване на политики и ценности и възпитаване на култура на отношение към рисковете.

ТЕМАТИКА

 • Въведение (понятие за риск, процеси на управление – дейности и диаграми).
 • Ключови термини и определения (коментар на някои ключови термини и определения).
 • Принципи за ефикасно управление на риска (пояснения за смисъла на принципите за управление на рискове, ефикасност при управление на рискове чрез работно прилагане на принципите).
 • Организационна рамка (съставни части и взаимовръзка на организационната рамка, организационна рамка – разработка, внедряване, наблюдения/прегледи, подобряване).
 • Процес на управление (процес на управление на риска – диаграма, обмен на информация и консултиране, установяване на обстоятелства, оценяване на риска – етапи, въздействие върху рискове – тактики и реализации, наблюдение и преглед, записи и проследяване).
 • Приложение А и други източници (анализ на приложение А на ISO 31000, източници на допълнителна информация).

МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации, допълнени с практически примери и въпроси за дискутиране

Виж още подобни обучения

Информация за внедряване и сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите