Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети

Курсът по планиране и бюджетиране представя парктически съвети и насоки за изготвне и управление на фирмените бюджети. Целта е да представи пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес.

Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети и включва:

  • Същност на планирането и бюджетирането
  • Основни функции на бюджетирането
  • Място на бюджетирането в системата на планирането на предприятието
  • Етапи на разработване на бюджетите
  • Подходи при бюджетирането
  • Информационно обезпечение на бюджетирането
  • Методика на разработване на бюджети
  • Съставяне на бюджет на производствено предприятие: Бюджет на продажбите; Бюджет на покупките; Бюджет на себестойността на произведената и реализирана продукция; Бюджет на оперативните разходи; Бюджет на капиталовите разходи
  • Бюджетен контрол. Анализ на отклоненията. Техника на гъвкавите бюджети

АУДИТОРИЯ

Сред участниците в програмата „Планиране и бюджетиране - технология за създаване на бюджети“ могат да бъдат най-разнообразни групи от корпоративни клиенти и частни лица. Програмата е подходяща за:

  • ръководители, мениджъри и сътрудници, ангажирани в съставянето и последващия анализ на бюджети;
  • специалисти, чийто задължения са свързани с внедряването на бюджетни процедури и създаване на бюджети на основата на бюджетите на отделните подразделения на предприятието.

Участниците в програмата „Планиране и бюджетиране - технология за създаване на бюджети“ ще получат практически познания за това как да използват финансовите данни за извличане на коректна информация, която да:

  • подпомогне процеса вземане на управленски решения;
  • подобри вътрешнофирмената финансова комуникация;
  • повиши ефективността и възвращаемостта в бизнеса.

ТЕМАТИКА

  • Същност на планирането и бюджетирането
  • Основни функции на бюджетирането
  • Място на бюджетирането в системата на планирането на предприятието
  • Етапи на разработване на бюджетите
  • Подходи при бюджетирането
  • Информационно обезпечение на бюджетирането
  • Методика на разработване на бюджети
  • Съставяне на бюджет на производствено предприятие: Бюджет на продажбите; Бюджет на покупките; Бюджет на себестойността на произведената и реализирана продукция; Бюджет на оперативните разходи; Бюджет на капиталовите разходи
  • Бюджетен контрол. Анализ на отклоненията. Техника на гъвкавите бюджети

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация 
и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

  • Персонално
  • Публично
  • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Предстоящи публични обучения