гдпр, защита, лични, данни, казуси, gpdr

GDPR в действие - казуси и правни становища

Всяко обработване на лични данни следва да бъде законосъобразно и добросъвестно

цена

80.00 лв

Цената е за един участник в еднодневно обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/4 учебни часа

vodesht

Преподавателски екип

ezik

Български/Английски език

Обучението поставя акцент върху правните въпроси, които възникват в дейността на лицата свързани с обработването на лични данни. Форматът предлага работа по анализиране на конкретните обстоятелства, налагащи вземането на решения и предприемането на действия от администратори на лични данни, обработващи лични данни, длъжностни лица по защита на данните, служители по сигурността. Възможността за предварително формиране на кръга теми за обсъждане ще ангажира точното разглеждане на относимите разпоредби и правилното приложение на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Освен обсъждане, изясняване, разрешаване на казусите, възникнали за конкретния администратор на лични данни, участниците ще придобият насоки за очакваното поведение, преценка и подход в случаите на: подадени заявления за достъп до лични данни, пробив в сигурността, упражняване на правата на субектите на данни, подадени сигнали и жалби, съдействие на надзорния орган, защита на законния интерес на администратора на лични данни, поддържане на документацията, спазване на принципите за обработване на лични данни, включително отчетност и прозрачност, важността на правилното определяне на основанието за обработване на лични данни. 

Основни теми на обучението

 • информацията представляваща лични данни
 • яснота и разграничаване на фигурите в материята
 • принципи и основания за обработване на личните данни
 • отношенията между администратор на лични данни и обработващ лични данни
 • договорът с длъжностното лице по защита на данните
 • оценка на риска и оценка на въздействието
 • контролната дейност на надзорния орган
 • съответствието с Регламент (ЕС) 2016/679/

Профил на участниците

 • юристи
 • управители
 • длъжностни лица по защита на данните
 • служители по сигурността на информацията

Защо да изберете това обучение?

check

обогатяване на подхода и гледната точка при решаването на казуси

check

съдействие и защита при проверка от надзорния орган

check

обработване на личните данни законосъобразно и добросъвестно

check

запознаване с практиката на надзорния орган и съда

check

структуриране на съответствието с Регламент (ЕС) 2016/679

check

насоки и препоръки за действие в конкретни ситуации

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

 • презентация
 • обсъждане на документи
 • разглеждане на казуси

ПРЕПОРЪКА

 • предварително зададени казуси за обсъждане
certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Запитване за фирмено обучение