Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)

Сигурността не е девиз, сигурността е непрекъснат процес!

 

цена

150.00 лв

Цената е за един участник в обучение. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

vodesht

Преподавателски екип

ezik

Български език

С влизането в сила на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), през май 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, се въвежда единна правна рамка, която ще уеднакви законодателството, защитаващо личните данни на европейските граждани. Регламентът ще се прилага, задължително, след 25 май 2018 г. и има за цел да улесни свободното движение на лични данни в ЕС и извън него, като осигури механизми за защита от нарушаване на неприкосновеността на личните данни. След 25 май 2018 г. правата на физическите лица и задълженията на администраторите и обработващите данните, по отношение на защита на личните данни, ще трябва да се вземат предвид още на етап планиране на всяка конкретна дейност, попадаща в обхвата на GDРR. Промените, въведени с GDРR, водят до изменения в регулаторните политики и в механизмите за прилагането им и са задължителни за администраторите на лични данни. В курса се разглеждат промените в ЗЗЛД от 2019 г., всички нормативни и свързани изисквания за управление на личните данни, съгласно националното законодателство, както и казуси за производства по GDPR в ЕС (започнали дела, наложени санкции и др.)

Профил на участниците

Управители, юристи, финансисти, мениджъри “Човешки ресурси”, IT специалисти, специалисти по сигурността на информацията, одитори по сигурност на информацията

Основни теми на обучението

 • oпределения, използвана терминология и принципи на GDPR;
 • oсновни права на физическите лица (субекти), кореспондиращи със задълженията на администратора и обработващия лични данни;
 • правно основание за обработка и притежание на различните видове лични данни, съгласие за обработване на лични данни, изтриване и блокиране на данни – „Право на забрава“;
 • управление на данните от страна на администраторите и обработващите лични данни – задължения и права;
 • трансграничен пренос на данни;
 • надлежни органи, сигнали и глоби при нарушения;
 • длъжностни лица по сигурност на личните данни;
 • сигурност и защита на личните данни, законодателство и стандартизация в областта;
 • кодекси за поведение и задължителни фирмени правила.

Защо да изберете това обучение?

check

Какво е новото в управлението на личните данни?

check

Какъв е обемът на управление на лични данни и какво трябва да се направи?

check

Какви права имат физическите лица?

check

Трябва ли да имаме отговорно лице по защита на личните данни?

check

Какви задължения имат администраторите и обработващите лични данни?

check

Може ли да се ползват изградени системи за управление и какви?

 

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Обучението ще протече в семинарна форма с презентация на основните теми. След представяне на всяка тема има предвидено време за въпроси.

ПРЕПОРЪКА

Ако имате казуси или въпроси, които желаете да бъдат разгледани по време на обучението, може да ги пратите предварително на office@alphaquality.org

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация