ОБУЧЕНИЯ

за бизнес успех и развитие на човешкия потенциал

 

 

 

 

iso

Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние

виж повече

iso

НОВО! Одит от втора страна

Обучението запознава с процеса на осъществяване на одит от втора страна във фирмата/организацията. Това е специфичен одит за проверка и оценка на техническа компетентност и/или на производствени способности на доставчика или подизпълнителя

виж повече

iso

Вътрешен одитор на система за управление

НОВО! ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление.
Модул 3А

виж повече

iso

Мениджър на система за управление

Организационни и човешки аспекти при въвеждане на стандартизирани системи за управление
Модул 4

виж повече

iso

БДС EN ISO 9001:2015

Система за управление на качеството. Изисквания
Модул 2А

виж повече

iso

НОВО! БДС EN ISO 50001:2018

Системи за управление на енергията
Модул 14

виж повече

iso

БДС ISO 45001:2018

Система за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане
Модул 6A

виж повече

iso

БДС EN ISO 14001:2015

Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане
Модул 5А

виж повече

iso

ISO 22301:2012

Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания
Модул 17

виж повече

iso

IATF 16949:2016

Изисквания към системите за управление на качеството на автомобилните доставчици
Модул 8

виж повече

iso

НОВО! БДС ISO 31000:2018

Управление на риска. Принципи и указания
Модул 19

виж повече

iso

БДС EN ISO/IEC 27001:2017

Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания
Модул 7

виж повече

iso

БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране
Модул 18

виж повече

iso

GMP, НАССР, ISO 22000:2018

Системи за управление на безопасността на храните
Модул 1

виж повече

iso

ISO 13485:2016

Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове
Модул 8А

виж повече

lean

LEAN PRODUCTION – Master Class

Детайлно запознаване с базовите идеи и с практическия инструментариум за ускоряване и поевтиняване на производството на винаги качествени продукти

виж повече

lean

LEAN PRODUCTION – Basic level

Принципи и практики за ускоряване и изглаждане на производствения поток чрез премахване на ресурсите и дейностите, излишни за „клиентския продукт“

виж повече

lean

Daily management

Техники за наблюдение на текущото изпълнение, установяване на отклонения от стандартите за изпълнение и бърза реакция на породилите ги проблеми

виж повече

lean

SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

Организационни и технически идеи за светкавично бърза подмяна/пренастройка на оборудването при производство в къси серии

виж повече

lean

Производство и доставка JUST IN TIME

На какво е основана и как се въвежда най-съвършената система за оперативно планиране и управление на производството и на веригата на доставката

виж повече

lean

TPM (Total productive maintenance)

Проактивна и многоаспектна грижа за доброто състояние и за пълноценното използване на оборудването, в която е ангажиран целият персонал на фирмата

виж повече

lean

5S System (Sort! Set in order! Shine! Standardize! Sustain)

Обучението представя последователността от действия по прилагане на 5П стъпките - Подбери, Подреди, Почисти, Покажи и Поддържай.

виж повече

lean

QSSPF

Queue • Stock • Scrap • Personnel • Flow Представя принципите и добрите практики за паралелно скъсяване на производствения цикъл и снижаване на производствените разходи

виж повече

TQM (Total Quality Management)

Целта на обучението е да представи идеологията, принципите, методите и доказано добрите практики за Тотално управление на качеството – основата на „управление чрез качество“

виж повече

Root Cause Analysis

Идентифициране, коригиране и елиминиратне на повтарящи се проблеми, с фокус върху подобрения на процеса и продукта

виж повече

SPC (Statistical Process Control)

SPC е удобен и многоцелеви инструмент за оползотворяване на информацията, за нуждите на оперативния, и на стратегическия мениджмънт

виж повече

ADR – превоз на опасни товари

Подготовка на пратка с опасен товар за превоз със сухопътен транспорт

виж повече

Длъжностни лица по защита на личните данни

Защитата на личните данни изисква професионално познание и подход!

виж повече

Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Обучение за зпознаване и тълкуване на закона с цел правилно и своевременно приложение

виж повече

Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)

Сигурността не е девиз, сигурността е непрекъснат процес!

виж повече

Здравословни и безопасни условия на труд

Целта на обучението е да се запонаем и да се научим как правилно да прилагаме чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

виж повече

Управление на производствени и опасни отпадъци

Запознаване с действащите нормативни изисквания по отпадъците

виж повече

Управление на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения

Обучение за Привеждане в съответствие с приложимите изисквания на действащото законодателствo

виж повече

Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали

Обучението запознава с основните положения и особености на действащите нормативни изисквания, свързани с управление на строителните отпадъци

виж повече

Търговска и транспортна логистика

Управление на логистични процеси при търговия с материални продукти

виж повече

Индустриална логистика и производстен инженеринг

Принципи и добри практики за рационализиране и оптимизиране на материалните потоци на индустриалната фирма

виж повече

Иновационен маркетинг и развитие на продукта

Иновационен маркетинг за продуктов развой, управление на проекти за разработване и усвояване на нови продукти, обновяване на продукти и развитие на продуктови гами

виж повече

Организационен модел на фирмата

Обучението Организационен модел на фирмата, запознава с принципите и базовия инструментариум за диагностика и организационно проектиране

виж повече

Привличане и задържане на успешни служители

Всички искат да имат успешни служители, но не всички ги намират, а малко са тези, които успяват да ги задържат

виж повече

Стратегическо планиране

Идея за обща стратегия за развитие, пазарно-продуктов профил и локални стратегии. Принципи, методология и технология на стратегическото планиране

виж повече

Развитие на човешките ресурси

Политики и системи, водещи до повишена ефективност на персонала, базирана на компетентност, информираност, самоорганизация и отдаденост

виж повече

Продаване на идеи и меко прокарване на промени

Принципите и добрите правила за гладко прокарване и провеждане на технологични и организационни промени

виж повече

Фирмата ми се разраства

Тайни за организационните и човешки аспекти на успешния растеж

виж повече

MS Excel - Eкспертни функции

Ключът към ефективната работа

виж повече

Гъвкави отчети с ЕXCEL

бързи, точни и гъвкави отчети и справки, необходими за вземането на информирани и интелигентни решения

виж повече

Езикът на лицето и тялото

Знаниятя за това, какво означават различните жестове и пози са начин да опознаем по-добре себе си, да се научим да управляваме поведението си и да въздействаме на другите хора.

виж повече

Въздействащите презентатори

Не е достатъчно да знаеш какво да кажеш, важно е да знаеш как да го кажеш!

виж повече

Подход за обслужване на клиенти

Да осъзнаем кои са нашите клиенти

виж повече

Маркетиране и планиране на продажбите

Mетоди и практически приложения на търговския маркетинг

виж повече

Пазарни изследвания и търговски решения

Целта на обучението е да бъдат представени достъпно, без една формула, най-простите и ефикасни методи за пазарни изследвания и обосноваване и вземане на търговски решения

виж повече

Еврофинансиране за бизнеса

Обучението дава алгоритъма за кандидатстване по различните програми

виж повече

Бизнес етикет и протокол

Да не забравяме, че имаме само един шанс да създадем добро първо впечатление!

виж повече

Юридически аспекти на договарянето

Целта на обучението е да обогатим уменията и познанията, необходими при договаряне и сключване на договори

виж повече

Работа в екип. Информираност на екипа

Изграждане и ръководене на мотивиран и ефективен екип

виж повече

Толерантност и емпатия

Повишаване на ефективността на работата на фирмата, мотивацията на изпълнителите на конкретни задачи

виж повече

Управление на времето и приоритетите в работата

Да подобрим собствения си капацитет и да управляваме личното и екипно време и баланса между тях

виж повече

Автоматизация на отчети в Google Docs

Google инструменти в помощ на вашия бизнес

виж повече

Ефективно управление на оборотния капитал и ликвидността

Как да изградим краткосрочно и дългосрочно планиране на ликвидността?

виж повече

Креативно счетоводство

Техники за повишаване на финансовото самочувствие на фирмата

виж повече

Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети

Пълен инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес.

виж повече

Практически анализ на дейността на юридическите лица с нестопанска цел

Семинарът „Практически анализ на дейността на юридическите лица с нестопанска цел“ има за цел да обясни ключовите процеси, които обхващат управлението на тези организации

виж повече

Счетоводство и финанси за мениджъри

По-добри финансови решения чрез нов начин на мислене. Ясно и разбираемо: Това е възможно!

виж повече

ITIL v3 foundation

Курсът се фокусира върху ключовите елементи, концепциите и терминологиите свързани с ITIL управлението на услуги

виж повече

ITIL Service Operations

ITIL Service Operation (SO) е един от квалификационните модули в ITIL категорията от средно ниво

виж повече

ITIL Continual Service Improvement

ITIL® Continual Service Improvement модул е един от квалификациите в ITIL категорията - средно ниво

виж повече

Оферта за корпоративно обучение

Абонамент за нюзлетър

Предстоящи обучения и винаги актуална информация