social. социален, общество, социално, SA, 8000, СА8000, SA8000

SA 8000

Системата за управление на социалната отговорност

Стандартът SA 8000 изисква да се спазва стриктно националната и друга нормативна уредба на труда. Ако SA 8000, национална законова база или друг м документ третират един и същ въпрос, трябва да се приложи документът с по-строги изисквания.
Стандартът SA 8000 обхваща следните основни елементи:
Детски труд. Ангажимент към правата на детето – децата се поощряват и подпомагат да се образоват, подпомагат се младите работници и деца, подлежащи на задължително обучение, не се допускат деца в опасни и рискови ситуации, нощният труд е забранен.
Принудителен труд. Не се допускат никакви форми на принудителен труд, вкл. на затворници или други обстоятелства на задължаване. Не може да се задължи работник да оставя личните си документи като залог при работодателя, като постъпва на работа.
Здраве и безопасност при работа. Здравословна и безопасна работна среда, мерки за превенция на риска, инструкции и обучение по здраве и безопасност, система за откриване, предотвратяване и реагиране на потенциални рискове за здравето и живота, чисти бани за обща употреба, питейна вода, хигиенична среда за съхраняване на храни.
Свобода на сдружаване и КТД.  Персоналът може да сформира и да се обединява в професионални съюзи по свой  избор. Зачетено е правото на персонала да сключи КТД.
Дискриминация. Не се допуска дискриминация на база на раса, класа, националност, религия, сексуална ориентация, пол, възраст, увреждания, членуване в съюзи и партии. Не се допуска жени да се подлагат на тестове за бременност и проверка за девственост.
Дисциплинарни практики. Не се допускат форми на унижаване на достойнството – телесни наказания, психически и физически тормоз, груб тон, словесни злоупотреби.
Работно време. Съобразено с действащата нормативна уредба. Календарната работна седмица не надвишава 48 часа с минимум един почивен ден. Извънредна работа се компенсира с допълнителен отпуск и извънредно заплащане и не надвишава 12 часа на седмица. Извънреден труд може да бъде задължителен, само ако го регламентира КТД.
Възнаграждение. Съобразено със законовите изисквания, подходящо е за отрасъла и покрива нуждите на персонала и семействата. Не се допускат дисциплинарни удръжки.

Системата за управление на социалната отговорност изисква следните действия:

  • да се документира и разпространи Социална политика на ръководството
  • да се извършват прегледи на системата от ръководството
  • да се определят представители на ръководството и на персонала
  • да се извършва обучение и мониторинг на състоянието на системата
  • да се стимулират и контролират доставчиците за прилагане на практиките за социална отговорност
  • да се планират и осъществяват коригиращи и превантивни действия
  • редовно да се информират заинтересованите страни за практиките и постиженията по социалната отговорност
  • да се осигурява достъп за проверки на системата от заинтересовани страни
  • да се определят и управляват записи за доказване на съответствия.

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение

Виж още подобни обучения