тпм, пм, total productive maintenance, manitanence, производство

JUST IN TIME

На какво е основана и как се въвежда най-съвършената система за оперативно планиране и управление на производството и на веригата на доставката

„Just in Time (JIT)“ или „Точно навреме“ е проста и прозрачна система за планиране и оперативно управление на производството и логистиката, която стъпва на принципите на непрекъснат поток, обратно планиране, изтеглящо възлагане и постоянно отчитане и визуализиране на хода на изпълнението. При JIT всички материали, инструменти, документи и други неща, необходими за една операция, постъпват на мястото, където тя се изпълнява, точно преди началото й, точно в нужното количество, точно с нужното качество и точно с нужната степен на готовност за употреба. Кога да започне една операция се диктува от следващата операция, т.е. от началния момент на най-последната операция (т.нар. „поток с изтегляне”). Така се работи без запаси и без изчаквания. Производството JIT е антипод на производството „с избутване” – там преминалото през една операция количество продукт чака да му дойде редът да отиде на следваща операция. Kanban – при „Just in Time” – документална или физична форма на заявка за стартиране на операцията и колко бройки и кога са нужни (във вид на кутия, сандъче, сигнално табло или друго, в които има заявка или спецификация за производство).

Pull Production (изтеглящо, издърпващо производство) – в рамките на цялостния производствен процес, тръгвайки от последната операция (готовност за експедиция на определен обем и в даден срок), всяка следваща операция командва кога да стартира и какво количество да се произведе на предходната операция, тъй че произведената там партида да постъпи за следваща операция „точно навреме“ – ако подрани, партидата ще чака за обработка; ако закъснее, следващата операция ще чака в бездействие. Подразбира се, следващата операция „знае“ какви количества и в какви срокове може да се произведат на предходна операция. Следващата операция изтегля партиди от предходната операция, като я командва: кога да започне, колко да произведе, кога „да достави“. Следващата операция винаги е свободна в момента на доставка, има достатъчен капацитет и партидата се поема изцяло и без да изчаква. Няма опашки, няма междинни запаси. При изтеглящо производство всяка операция е с по-голям или поне равен капацитета спрямо следващата операция. Физичният модел на такова производство е стесняваща се фуния.

Push Production (изтикващо, избутващо производство) – тръгвайки от първа операция (например, изработка на заготовка), всяка операция, с изработеното там количество (задел) командва кога да стартира и какъв обем да изработи следващата операция. Предходната операция подава задела на следващата операция. Ако тя е свободна и има достатъчен капацитет, заделът бива поет изцяло и не изчаква. Ако не е свободна и/или не й достига капацитет, заделът или част от него не може да бъде поет и изчаква като „междуоперационен запас“. За да тече такова производство без опашки и междинни запаси, капацитетът на всяка операция е по-голям или равен на капацитета на предходната операция. Физичният модел на това производство е разширяваща се фуния.

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение