kreativno, schetovodstwo, креативно счетоводство, счетоводство и контрол

Креативно счетоводство

Техники за повишаване на финансовото самочувствие на фирмата

През 1986 година Йън Грифитс, бащата на израза „креативно счетоводство“, пише: „Това е най-голямата уловка от Троянския кон насам… Тя е напълно законна. Това е - креативно счетоводство.“ Креативно счетоводство, известно още и като „управление на печалбите“.

Семинарът „Креативно счетоводство” е специализирано бизнес обучение, насочено към всеки мениджър, счетоводител, анализатор и консултант, за това как да направите печалбите, такива каквито искате да бъдат. И не само – в семинара е представена обемна практика и примери за креативно счетоводство, водещи до подобряване на ключовите финансови показатели за всяка фирма. Тази практика и примери са разгледани на всички аналитични нива: данъчно, управленско и счетоводно в исторически план.

Сред участниците в програмата „Креативно счетоводство“ могат да бъдат най-разнообразни групи от корпоративни клиенти и частни лица. Програмата е подходяща за:

  • собственици, управители и ръководители на отдели;
  • мениджъри, които желаят да актуализират знанията си за основни финансови
    и счетоводни функции;
  • счетоводители;
  • финансови анализатори;
  • консултанти.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi. Всеки от участниците получава личен подарък от лектора – книгата „Наръчник: Счетоводство и финанси за мениджъри".

Семинарът е структуриран в четири части, а именно:

Част Първа. Методи на креативно счетоводство към баланса. Включва подробни примери за креативно счетоводство по отношение на показателите за: Ликвидност и нетен оборотен капитал; Възвращаемост на активите; Финансов ливъридж и устойчивост.

Част Втора. Методи по креативно счетоводство към отчета за приходи и разходи. Включва подробни примери за креативно счетоводство по отношение на показателите за: нетната печалба; печалбата преди лихви, данъци, амортизации и обезценки (EBITDA); рентабилността на продажбите; обращаемостта на активите; коефициенти за покритие на плащанията по дълга и лихвите.

Част трета. Методи и практика на креативно счетоводство към отчета за паричните потоци. Капитализиране на разходи. Преструктуриране на разходите за лихви, комисионни и дивиденти.

Част Четвърта. Креативно счетоводство - Заплахите: модел на Мессод Бенеиш (Beneish M-Score) и други сходни модели; методи на счетоводния и финансов анализ.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

  • Персонално
  • Публично
  • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Вземи оферта за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите

Вземи оферта за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите