BS OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд

МОДУЛ 6

Обучението протича под формата на мултимедийна презентация, практически упражнения и дискусии по темите. По време на обучението се прави паралел между изискванията на стандарта, указанията на BS OHSAS 18002 и тези на законодателството, придружено със споделяне на нашия опит при тяхното прилагане на практика. Обучението завършва с тест за самооценка на наученото.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • запознаване с изискванията на стандарта;
 • навлизане в логиката и основните принципи на управление, заложени в стандарта, както и даване на насоки за тяхното прилагане;
 • овладяване на практическото прилагане на стандарта, съобразно спецификата на действащото законодателство на територията на Р. България и дейността на организациите.

АУДИТОРИЯ

Ръководство, вътрешни одитори, мениджъри на СУЗБУТ, представители на ръководството, длъжностни лица по здраве и безопасност, членове на комитети/групи по условия на труд, ръководители, отговорници за поддръжка на машините и съоръженията и всеки друг персонал, прилагащ изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

ТЕМАТИКА

 • състав на действащата българската законова и нормативна уредба по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • BS OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд – област на приложение;
 • Структура и съдържание на BS OHSAS 18002:2008 Ръководни принципи за въвеждане на BS OHSAS 18001;
 • общи изисквания към Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд;
 • политика за по здравословни и безопасни условия на труд;
 • планиране на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд – идентифициране на опасностите, оценка и управление на рисковете; идентифициране на законови и други изисквания; цели и програми на СУЗБУТ;
 • внедряване на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд – ресурси, роли, отговорности и правомощия; компетентност и осъзнаване; обмен на информация; управление на документите; оперативно управление и готовност за действие при извънредни ситуации;
 • проверка и подобряване на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд – измерване и мониторинг, оценка на съответствието, управление на записите, разследване на инциденти, несъответствия, коригиращи и превантивни действия; вътрешни одити и преглед от ръководството.

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

 • разбиране и осмисляне не само на как, а и защо трябва да бъдат приложени изискванията на стандарта;
 • усвояване на методи и техники за оценка и управление на риска за здравословните и безопасни условия на труд;
 • придобиване на умения за търсене на доказателства при извършване на одит на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд;
 • обмяна на опит с останалите участници в обучението.

ВОДЕЩ

Яна Григорова – машинен инженер, старши консултант и титулярен преподавател в Алфа Куолити от 2005 година, водещ одитор по ISO 9001 и BS OHSAS 18001, одитор по ISO 14001


 

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение