ifs, logistic, food, transport, safe

IFS Logistics

Международен стандарт за безопасно транспортиране и складиране на храни

През 2006 г. немските и френски вериги (Metro, Carrefour, REWE и др.) въведоха нов стандарт – IFS Logistics. Целта е да има прозрачни правила и отговорност за безопасно транспортиране и складиране на храните по цялата международна логистична верига.

Търговците искат да бъдат сигурни, че купуваните от тях продукти са транспортирани, складирани, обработвани и пр. съобразно установените спецификации за опазване на качеството и безопасността, без да причиняват вреди за сметка на търговците или да водят до или да предпоставят заплахи за здравето и живота на хората при консумиране.

Въведени са “контролни точки”, които характеризират способността на логистичния оператор да опазва качеството и да защитава безопасността и/или са “говорящи” за спазването на спецификациите и за резултатността спрямо качеството и безопасността. Състоянието на контролните точки се проверява чрез одит от квалифицирани одитори. Докладът от одит има канонизирана форма и отразява точните и аргументирани оценки по всички контролни точки, така както одиторите са ги оценили в деня на одитирането.  Прозрачността на докладите от одит помага за увеличаване на надеждността на всички процеси по логистичната верига и води до повишаване на доверието към операторите.

Стандартът се разпространява много бързо по целия свят и съвсем скоро доставчиците на големите търговски вериги в България ще трябва да направят сертификация по него.

IFS Logistics покрива логистичните процеси (транспортиране, складиране, съхранение, натоварване, претоварване, разтоварване, разфасоване, преопаковане, дистрибутиране), всички логистични канали (по земя, въздух или вода) и всички състояния на храните (замразени и незамразени, с или без охлаждане; насипни и пакетирани, палетизирани).

Ако фирмата има собствена логистичена дейност, тя е включена в IFS Food, в раздела за транспорт и съхранение. Когато логистиката е “изнесена”, се прилага IFS Logistics.

През 2009 г. предстои преглед на IFS Logistics. Изискванията ще бъдат прегледани, вкл. тези към одиторите и органите за сертификация. Ще излезе IFS Logistics, version 1.


ОБУЧЕНИЕ ПО IFS Logistics  

(Модул 1F)

Цел на обучението е да представим изискванията и прилагането на IFS Logistics по отношение на качество, безопасност и нормативна база. Запознаване с принципите и методите за управление на безопасността в съответствие с IFS Logistics. Преминаване през етапите на разработване и внедряване на Система за управление на качеството и безопасността на храните в съответствие с IFS Logistics. Овладяване на механизмите за поддържане на системите за управление на безопасността на храните, съобразно  IFS Logistics. Затвърждаване и актуализиране на знанията по управление на IFS Logistics. Създаване на организационна структура в съответствие с отговорностите, пълномощията и квалификацията на ключовия персонал.

Тематика

  • Структура на стандарта IFS Logistics
  • Видове одити. Система за оценка. Видове несъответствия. КО Критерии
  • Изисквания на стандарта
  • Раздел 1 от стандарта: Отговорност на висшето ръководство
  • Раздел 2 от стандарта: Система за управление на качеството
  • Раздел 3 от стандарта: Управление на ресурсите
  • Раздел 4 от стандарта: Извършване на услугите. Съхранение и дистрибуция. Транспорт
  • Раздел 5 от стандарта: Измерване, анализи и подобрения
  • Раздел 6 от стандарта: Хранителна сигурност
Виж още подобни обучения

Свържи се с нас

View your previous submissions

Вземи оферта за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите