eco, hotel, ecology, еко, хотел

ECO HOTEL

Екологична сертификация в туризма

На вид хотелът е спретнат, комфортен, трепти от ред и чистота – в ресторанта, в стаите и навсякъде – но в задния му двор и навсякъде наоколо са планини  oт нечистотии, опаковки и отпадъци...

Из одиторски доклад до туроператор

Сертификационната програма “Eco Hotel” е стартирала през 1993 г. от консултантската група HVS International EcoServices в сътрудничество с екологични експерти, вкл. такива от Rocky Mountain Institute и United States EPA, инженери и други консултанти.

Системата “Eco Hotel” обхваща 14 елемента, базиран е на ISO 14001 и изключва някои изисквания, като е адаптиран към аспектите на околната среда в туристическия бранш.

Тези четиринадесет елемента са следните:

 1.  Политика и организационна структура по околната среда
 2.  Сигурност и безопасност
 3.  Мотивация на персонала
 4.  Управление на енергийните ресурси
 5.  Управление на отпадъците
 6.  Вода и канализация
 7.  Опасни вещества
 8.  Комуникации
 9.  Хранене и кухни
 10.  Вътрешно обзавеждане/офис-артикули
 11.  Закупуване
 12.  Транспорт
 13.  Обучение
 14.  Външни пространства (ландшафт)

Годишните доклади по изпълнението трябва да включват:

 • анализ на резултатите от външния одит;
 • потвърждение на основните данни за околната среда;
 • степен на изпълнение на целите и задачите;
 • действия, извършени от заинтересованите страни

За проверяваните 14 области (елементи) са въведени екологични и социални критерии, разделени в три категории: основни въпроси, второстепенни въпроси и трети въпроси. Основните и второстепенни въпроси са задължителни. Третите са въпроси тип “бонус”.

Управлението, измерването и лимитиращите критерии касаят екологична отговорност (ангажименти), управление на твърдите отпадъци, рационално ползване на енергията, опазване на водите, обучение на персонала и приобщаване на местното население.

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение

Виж още подобни обучения