През м. Март 2018 се очаква да бъде публикуван стандартът ISO 45001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за внедряване".  Той се разработва от комитет от експерти по трудова медицина и безопасност и следва други общи подходи за управление като  ISO 14001 и ISO 9001. Стандартът ще вземе под внимание други международни стандарти в тази област, като OHSAS 18001, насоките на Международната организация на труда (ILO-OSH), различните национални стандарти и международните трудови стандарти и конвенции.

Може да се запознаете с предстоящите промени запложени в новия стандарт ISO/FDIS 45001 в Модулните обучения за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управление организрани от нас.