BS OHSAS 18001:2007 и ISO 45001:2018 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд

МОДУЛ 6

Обучението протича под формата на мултимедийна презентация, практически упражнения и дискусии по темите. По време на обучението се прави паралел между изискванията на стандарта, указанията на BS OHSAS 18002 и тези на законодателството, придружено със споделяне на нашия опит при тяхното прилагане на практика. Обучението завършва с тест за самооценка на наученото.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • запознаване с изискванията на стандарта;
 • навлизане в логиката и основните принципи на управление, заложени в стандарта, както и даване на насоки за тяхното прилагане;
 • овладяване на практическото прилагане на стандарта, съобразно спецификата на действащото законодателство на територията на Р. България и дейността на организациите.

АУДИТОРИЯ

Ръководство, вътрешни одитори, мениджъри на СУЗБУТ, представители на ръководството, длъжностни лица по здраве и безопасност, членове на комитети/групи по условия на труд, ръководители, отговорници за поддръжка на машините и съоръженията и всеки друг персонал, прилагащ изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

ТЕМАТИКА

 • състав на действащата българската законова и нормативна уредба по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • BS OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд – област на приложение;
 • Структура и съдържание на BS OHSAS 18002:2008 Ръководни принципи за въвеждане на BS OHSAS 18001;
 • общи изисквания към Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд;
 • политика за по здравословни и безопасни условия на труд;
 • планиране на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд – идентифициране на опасностите, оценка и управление на рисковете; идентифициране на законови и други изисквания; цели и програми на СУЗБУТ;
 • внедряване на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд – ресурси, роли, отговорности и правомощия; компетентност и осъзнаване; обмен на информация; управление на документите; оперативно управление и готовност за действие при извънредни ситуации;
 • проверка и подобряване на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд – измерване и мониторинг, оценка на съответствието, управление на записите, разследване на инциденти, несъответствия, коригиращи и превантивни действия; вътрешни одити и преглед от ръководството.

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

 • разбиране и осмисляне не само на как, а и защо трябва да бъдат приложени изискванията на стандарта;
 • усвояване на методи и техники за оценка и управление на риска за здравословните и безопасни условия на труд;
 • придобиване на умения за търсене на доказателства при извършване на одит на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд;
 • обмяна на опит с останалите участници в обучението.

ВОДЕЩ

Яна Григорова – машинен инженер, старши консултант и титулярен преподавател в Алфа Куолити от 2005 година, водещ одитор по ISO 9001 и BS OHSAS 18001, одитор по ISO 14001

Предстоящи публични обучения

14 - 18 Май
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Организационни и човешки аспекти при въвеждане на стандартизирани системи за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания
Модул 3 - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане
Модул 1 - GMP, НАССР, ISO 22000:2005 Системи за управление на безопасността на храните
Модул 6 - BS OHSAS 18001:2007 и ISO 45001:2018 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд
Модул 1A - IFS FOOD International Food Standard – Food, version 6.1
София view
11 - 15 Юни
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Организационни и човешки аспекти при въвеждане на стандартизирани системи за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания
Модул 3 - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане
Модул 1 - GMP, НАССР, ISO 22000:2005 Системи за управление на безопасността на храните
Модул 6 - BS OHSAS 18001:2007 и ISO 45001:2018 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд
Модул 1A - IFS FOOD International Food Standard – Food, version 6.1
Варна view
9 - 13 Юли
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Организационни и човешки аспекти при въвеждане на стандартизирани системи за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания
Модул 3 - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане
Модул 6 - BS OHSAS 18001:2007 и ISO 45001:2018 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания
Пловдив view
20 - 24 Август
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Организационни и човешки аспекти при въвеждане на стандартизирани системи за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания
Модул 3 - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане
Модул 6 - BS OHSAS 18001:2007 и ISO 45001:2018 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд
София view

Запитване за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите