iso, 22000, haccp, food, safety

ISO 22000:2005

Система за управление на безопасността на храните

ISO 22000 изисква да се определят и оценят всички опасности, за които има основания да се допуска, че може да възникнат по хранителната верига – включително и опасности свързани с ползваните процеси, опаковки и оборудване. В резултат от тази оценка трябва ясно да се определи кои опасности следва да се контролират от фирмата, и кои – от доставчиците й.

Изискванията на ISO 22000 са базови и са за всяка фирма, която иска да въведе и прилага ефективна система за управление на безопасността на храните, независимо от вид, големина и продукт.

Предимството на стандарта ISO 22000, е че той e международно признат и може да се използва за целите на сертификацията навсякъде по хранителната верига и от всички оператори на храни.

Цената и срокът за въвеждането на система ISO 22000 и подготовката за сертификация зависят от конкретиката на всяка отделна фирма. За да получите оферта, моля да попълните формата за запитване

Предимства на Системата за управление на безопасността на храните ISO 22000:

 • подхожда системно към идентифицирането на опасностите, оценяването на рисковете и контролирането на опасностите;
 • фокусира върху превантивния контрол, който позволява опасностите да се елиминират или влиянието им да се редуцира в допустими граници;
 • създава възможност за по-ефективен регламентиран контрол за безопасност на храните;
 • повишава отговорността за безопасността на всички участници в хранителната верига;
 • дава рамката за производство на безопасни храни и защита на здравето на консуматора;
 • повишава имиджа на фирмата на международния и вътрешния пазар;
 • разширява пазарните позиции

ОБУЧЕНИЕ ПО ISO 22000:2005, GMP, HACCP

(Модул 1)

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • запознаване с принципите и методите за управление на безопасността по хранителната верига;
 • преминаване през етапите на разработване и внедряване на Системи за управление на безопасността на храни, опаковки, напитки, съставки за храни, фуражи и др;
 • овладяване на механизмите за поддържане на действащите фирмени системи за управление на безопасността на храните;
 • затвърждаване и актуализиране на знанията по прилагане на нормативните изисквания и стандарта ISO 22000:2005 „Система за управление на безопасността на хранителните продукти”.

АУДИТОРИЯ

Обучението е предназначено за собственици, специалисти, ръководители и членове на НАССР екипи в обекти, които са част от хранителната верига. Това включва фирми  произвеждащи и търгуващи с храни, материали за контакт с храни, съставки, адитиви и др., вкл. производители и търговци на фуражи и фуражни добавки. 

ТЕМАТИКА

 • изисквания за управление безопасността на храните – задължителни и препоръчителни
 • определяне на обхват и област на приложение на Системата за управление
 • планиране и разработване на Системата за управление на безопасността на храните – Процедури, програми, планове, технологични схеми, контролни карти и пр.
 • изисквания при внедряване на Добрите производствени и хигиенни практики – очаквани доказателства за изпълнение
 • НАССР план – подготовка и разработка. Методики за анализ на риска и определяне на ККТ. Мониторинг и оперативно управление
 • валидиране и верификация
 • поддържане на Системата за управление – ресурси и действия

Ползи от обучението

 • сверяване на часовника с актуалните изисквания свързани с безопасността на храните;
 • увереност при управление на безопасността по време на производство;
 • намалени оперативни разходи – чрез непрекъснато подобряване на процесите и резултат на оперативната ефективност;
 • самостоятелно подобряване и актуализиране на собствените Системи и представянето им пред трети страни;
 • подобрено управление на риска – чрез по-голяма съгласуваност, идентификация и проследимост на продукта.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО 

Свързани статии

Информация за внедряване и сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите