БДС EN ISO 14001:2015

Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане

Стандартите на ISO от серията 14000 дефинират изисквания и насоки към “ефективна система за управление на околната среда”, с която фирмата гарантира пред партньорите си и пред обществото, че може да:

  • прави мониторинг на въздействията на нейните производствени процеси върху околната среда, и най-вече на тези въздействия, които се изразяват в използване на природни ресурси и в замърсявания с вредни твърди отпадъци, вредни емисии към вода, почва и въздух или недопустимо ниво на шум, миризма, прах, вибрации и др;
  • управлява въздействията на нейните продукти върху околната среда – те да са проектирани така, че ако са за консумативна употреба, да подлежат на рециклиране или безвредно унищожаване, а ако са инвестиционни продукти, да могат да бъдат подложени на “разделен демонтаж” след края на полезната им употреба;
  • прилага подходящи технически, технологични, организационни и други мерки, за да ограничава рисковете или опасностите, свързани със замърсяванията, поне до предели, допустими от международното или местно законодателство (в най-добрия случай фирмата въвежда свои изисквания, по-строги от тези на законодателството).

Цената и срокът за въвеждане на система ISO 14001 и подготовката за сертификация зависи от конкретиката на всяка отделна фирма. За да дадем оферта е нужно да изпратите запитване за оферта

Фирмата, сертифицирана по ISO 14001, се радва на стопански и социални изгоди. Като прави данъчно признати “присъщи разходи” за опазване на околната среда, тази фирма икономисва глоби и други финансови загуби. Такава фирма би трябвало (или поне така е редно) да не подлежи на инспекционен ОВОС (оценка за въздействие върху околната среда от контролни органи на държавата), защото тя е доказала, че може да се самоконтролира. Значи не е нужно допълнително да я контролират.

Такава фирма се радва на позитивен обществен отзвук, защото е доказала, че като се грижи за околната среда, в която всички ние живеем, се грижи и за обществото.

Плюс всичко друго големите световни фирми, сертифицирани по ISO 14001, твърдо и настоятелно поставят на всички свои доставчици и подизпълнители изискване за сертификация по ISO 14001.

И накрая, една фирма, която вече е почнала работа по ISO 14001, има по-големи шансове да се класира за външно целево финансиране на инвестиции в опазване на околната среда.


ОБУЧЕНИЕ ПО БДС EN ISO 14001:2015 

(Модул 5А)

Целта на обучението е обучаемите да бъдат запознати с изискванията на стандарта ISO 14001:2015, както и с указанията за неговото прилагане. При представяне на изискванията на стандарта се прави паралел с изискванията на ISO 14001:2004 и се посочват новите изисквания към организациите, както и пътя, който организациите трябва да извървят при прехода от старата към новата версия на стандарта.

АУДИТОРИЯ

Обучението е предназначено за ръководители и специалисти, които отговарят за адаптиране на действащите СУОС, отговарящи на изискванията на ISO 14001:2004  към новия стандарт ISO 14001:2015, за отговорните за поддържане и непрекъснато подобряване на СУОС специалисти, както и за вътрешни одитори на СУОС и всички сътрудници на организациите, желаещи да подготвят своята СУОС за съответствие с изискванията на стандарта ISO 14001:2015.

Ползи от обучението

Основните ползи от обучението са свързани с придобиването на базови познания за стандарта ISO 14001:2015 и новите моменти в него в сравнение с ISO 14001:2004; разбирането на неговите изисквания и придобиване на умения за самостоятелна работа при преминаване от старата към новата версия на стандарта.

Анотация на обучението

Обучението е изградено в две основни части: лекционни занимания и практически упражнения. Тези части се редуват, като за да бъдат максимално полезни за аудиторията, упражненията са предвидени по новите моменти в стандарта ISO 14001:2015, както и такива, свързани с основните стъпки при прехода от старата към новата версия на стандарта.

Програма на обучението

Предстоящи публични обучения

19 - 23 Март
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Организационни и човешки аспекти при въвеждане на стандартизирани системи за управление
Модул 1 - GMP, НАССР, ISO 22000:2005 Системи за управление на безопасността на храните
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3 - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Модул 6 - BS OHSAS 18001:2007 и ISO/FDIS 45001:2017 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд
София view
16 - 19 Април
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Организационни и човешки аспекти при въвеждане на стандартизирани системи за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3 - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Модул 6 - BS OHSAS 18001:2007 и ISO/FDIS 45001:2017 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд
Пловдив view
14 - 18 Май
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Организационни и човешки аспекти при въвеждане на стандартизирани системи за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3 - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 1 - GMP, НАССР, ISO 22000:2005 Системи за управление на безопасността на храните
Модул 6 - BS OHSAS 18001:2007 и ISO/FDIS 45001:2017 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд
Модул 1A - IFS FOOD International Food Standard – Food, version 6.1
София view
11 - 15 Юни
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Организационни и човешки аспекти при въвеждане на стандартизирани системи за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3 - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 1 - GMP, НАССР, ISO 22000:2005 Системи за управление на безопасността на храните
Модул 6 - BS OHSAS 18001:2007 и ISO/FDIS 45001:2017 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд
Модул 1A - IFS FOOD International Food Standard – Food, version 6.1
Варна view
9 - 13 Юли
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Организационни и човешки аспекти при въвеждане на стандартизирани системи за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3 - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 6 - BS OHSAS 18001:2007 и ISO/FDIS 45001:2017 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Пловдив view
20 - 24 Август
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Организационни и човешки аспекти при въвеждане на стандартизирани системи за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3 - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 6 - BS OHSAS 18001:2007 и ISO/FDIS 45001:2017 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд
София view

Запитване за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите