risk management, iso, 31000

ISO 31000:2018

Управление на риска. Принципи и указания

Стандартът ISO 31000 съдържа универсални указания за управление на рискове чрез процес, който е интегриран със стратегическото и оперативно управление. С това той ще интересува хора, които създават и опазват стойност в организацията, като управляват рисковете, вземат решения, задават и преследват цели и имат стремежи да подобряват резултати.

Предишното издание – ISO 31000:2009– издържа близо пет години на коментари и препоръки от експерти и потребители на стандарта, докато накрая ISO/TC 262 го подложи на ревизия, която вече е приключена, а новото издание – публикувано като ISO 31000:2018. Само с две думи може да се каже основното – „Няма промени“, за които да се каже, че са ключови. И това е обяснимо, тъй като логиката на процес на управление на рискове няма как да бъде по-друга.

Няма как и водещите принципи да бъдат по-различни от преди.

И все пак ...

Основната идея, на която е подчинено новото издание, е управлението на рисковете да стане ясно, лесно и сигурно. Основният похват – представяне на указанията на достъпен и разбираем език в обхвата на един по-кратък, по-лесен за четене, но в същото време и достатъчен като съдържание текст.

Следвайки тази идея стандартът се ограничава само до най-необходимите за целта термини и избягва дублиране с онези термини, които са поставени в терминологични стандарти.

Онази част на стандарта, която говори за изграждане и поддържане на организационна основа за процеса на управление на рисковете, е допълнена с примери, които помагат да се разбере по-ясно идеята за необходимото организационно осигуряване в полза на процеса.

В новото издание на ISO 31000 личат някои акценти – върху силата и значението на човешки и културни фактори в работата по преследване на поставени цели и друг акцент – за ползване на управление на рисковете, когато се работи за вземане на решения. И още – че ефикасността на управление на рисковете е толкова по-силна, колкото и когато то се интегрира и засегне възможно най-голям обем функции и дейности.

Ще наложи ли някакви промени новият стандарт? Краткият и категоричен отговор е „Не!“, тъй като стандартът предлага незадължаващи указания, а не изисквания. Иначе казано, хората, които вече са използвали предишното издание в системите си управление на рисковете, може би няма да променят нищо в подходите и практиките си, но сигурно поне ще ги преразгледат критично. Такива прегледи винаги са полезни. По-голяма ще е ползата за тези, които тепърва ще създават системи и инструменти за управление на рискове.

Публичните семинари на Алфа Куолити България, освен прякото им предназначение, са още и място за срещи и споделяне на опит сред участниците. Това винаги е полезно, но в контекста на управление на рисковете е консултиране и комуникации – две важни осигуровки за ефикасност


ОБУЧЕНИЕ ПО ISO 31000:2018

 (Модул 19)

Целта на семинара е да представи международния стандарт ISO 31000 като пълно и систематично ръководство за управление на рисковете. Това става, първо, чрез идентифициране, анализиране и преценяване на нуждите от изменения и, второ, чрез въздействия за промяна на рисковете.

АУДИТОРИЯ

 • собственици и управители
 • производствени мениджъри
 • технически мениджъри
 • мениджъри по развоя
 • мениджъри логистика
 • икономисти и финансисти
 • специалисти по ремонт и поддръжка
 • организатори производство
 • технолози
 • процесни инженери
 • заинтересовани фирмени партньори

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ISO 31000 позволява да се разработят и приложат адекватни решения за управление на конкретни рискове на различни нива в организацията, като заедно с това се наблюдава ефикасността на това управление с цел насочване на процесите на подобрения във вече усвоените добри практики. Друга важна полза е плътното интегриране на процесите на управление на рисковете с процесите на управление на цялата организация, като се почне от нейната стратегия и планиране и се стигне до създаване на политики и ценности и възпитаване на култура на отношение към рисковете.

Модул М19 в учебната програма на Алфа Куолити България цели да коментира и разказва на достъпен език за процеса на управление на рисковете, базиран на ISO 31000:2018:

 • приложно поле на стандарта и общи понятия, свързани с рисковете и управлението им;
 • термини и дефиниции – с пояснения, илюстрации и примери;
 • принципи за управление на рискове – смисъл, заложен в принципите и резлизацията му;
 • организационна основа за процеса на управление – лидерство, политики, роли, ресурси, комуникации и консултации, документи, прегледи и подобрения;
 • процес на управление – стъпки, критерии, оценки, планове, въздействия, мониторинг

МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации, допълнени с практически примери и въпроси за дискутиране

Свързани статии

Информация за внедряване и сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите